Open brief in reactie op Initiatiefvoorstel Energie voor Brabant

Onderstaand is een reactie van Brabants' PVV statenlid Harry van den Berg op een intiatiefvoorstel van GroenLinks om de energietransitie (lees: nog veel meer windmolens e.d.) te versnellen. Deze reactie is naar enkele andere partijen gestuurd, die werden gevraagd om mee te denken over het initiatiefvoorstel. De PVV heeft dat gedaan en vermoedt dat de initiatiefnemer met de uitkomsten niet blij is....
 
Beste allen,
 
Initiatieven zijn meestal zeer te prijzen. In dit geval wil ik u slechts de volgende linkjes meegeven ter informatie en voor uw oordeelsvorming. Onderaan nog wat algemene opmerkingen:
 
1: Arnold Mulder (Rijks Universiteit Groningen) over het EU-ETS emissiehandelssysteem:
 
2: Ir. Theo Wolters over de kosten van het initiële energiieakkoord 
 
3: Statisticus Bjorn Lomborg over de effecten op het klimaat van alle voorgestelde maatrgelen bij "Parijs"
 
4: (video) Mede-oprichter van Greenpeace over deze organisatie en haar "waarheden", alsmede de onzekerheden in het klimaatonderzoek. Overigens een prachtig half uurtje televisie!
 
5: (video) Marcel Crok, adviseur van Henk Kamp, scheikundige, wetenschapsjournalist en auteur "De Staat van het Klimaat", dat ook door bijvoorbeeld Diederik Samsom werd geroemd, in video's waarin hij de actuele stand van zaken op klimaatgebied doorneemt:
 
6: biomassa, bij Essent/RWE is dat in Geertruidenberg >80% vers gekapt Amerikaans natuurbos met massavernietiging van ecosystemen inhoudt. Goedgekeurd door het Green Gold Label, waarin alle 3 bestuurders werkzaam zijn in de biomassa-industrie en 2 zelfs voor RWE zélf werken: oogst, certificering, verwerking, verbranding en subsidieontvangst in één hand. Hoe schoon is dat?
 
7: mijn column over Greenpeace en klimaatzaken op vrijspreker.nl:
 
 
Uiteraard zal ik op 1 april namens de PVV nog een en ander toelichten. Helaas is de tijd dan beperkt tot een enkele minuut. Ik acht het van groot belang dat ieder statenlid en elke bestuurder de mechanismen achter de klimaatpolitiek enigszins in de gaten krijgt. Het gaat vooral om geld en macht, de zogenaamde Urgenda-/Greenpeaceoplossingen zijn onbetaalbaar, niet ruimtelijk inpasbaar en technisch nog volstrekt onmogelijk, de effecten zijn nihil richting het klimaat en desastreus voor met name het arme deel van de bevolking, maar de rest zal bij een dergelijk grote economische zelfdestructie spoedig volgen. 
 
Subsidiegelden, salderingsmogelijkheden, waar ook dit plan op drijft zijn niet gratis. Alleen al dit jaar wordt er voor 8 miljard euro aan SDE+ toegezegd, ruim € 1.000 per huishouden (2,2 personen), ofwel € 1882,35 voor een gezin van 4 personen, met een effect van 0. Uw collegae in Den Haag zijn rechtstreeks verantwoordelijk te houden voor deze plundering van grote delen van de bevolking!
 
Enexis verwacht dat het 20-70 miljard euro gaat kosten om de stroomnet aan te passen aan wisselvallige levering van wind en zon, naast de ca. 7 miljard die het energieakkoord jaarlijks gaat vergen, bijna 600 miljard tot 2100, klimaateffect nihil. Massaal aansluiten van autoaccu's op het grid kan de 70 miljard wat drukken, maar dan zijn de accu's wel veel sneller door de laadcycli heen, ofwel 2x sneller "plat". U bent hier medeverantwoordelijk voor te houden, zeker als u meent dit nog eens te moeten versterken!
 
De PVV wijst er op dat met de 4e generatie inherent veilige kernenergie het energie-, het klimaat- en zelfs het kernafvalprobleem op een bijzonder goedkope wijze opgelost kan worden. 
Desinformatie dat dit nog vele decennia zou gaan duren lees en zie ik ook. Van 1965 tot 1969 heeft er al succesvol een gesmolten zoutreactor naar ontwerp van Alvin Weinberg gelopen in de VS, maar ook in Europa zijn diverse proeven gedaan en zijn er actueel diverse initiatieven wereldwijd die al vóór 2025 met proefcentrales denken te kunnen komen. ThorCon beweert nu al te kunnen bouwen voor ca. 3 miljard dollar per GW vermogen (qua productie vergelijkbaar met > 10 GW geïnstalleerde windturbines, maar dan zonder gigantische fluctuaties): http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/thorium.aspx
 
Zojuist is via het CBS een grafiek binnen gekomen over de CO2-emissies in de Nederlandse stroomopwekking in relatie tot de ontwikkeling van de elektriciteitsopbrangst van de "windindustrie": ontluisterend.... (Zie onder)
 
Ik stel u voor een themadag energie en klimaat te organiseren (dit plan lag er al) en daarbij gasten uit te nodigen van alle kanten van het spectrum, zoals Jan Paul van Soest, Pier Vellinga, Hajo Smit en Theo Wolters.
 
Het is aan u om in deze stroom van zondermeer goede en oprechte bedoelingen, maar tegelijkertijd een ongekend verstrekkende volksverlakkerij en economische zelfdestructie mee te gaan of niet, u bent (wél) geïnformeerd.
 
Vriendelijke groet en een zalig Pasen, fijne paasdagen!
 
Harry van den Berg
PVV Noord-Brabant
 
openbriefharry