MOTIE geen windmolens in natuurgebieden

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant

Constaterende dat:

- er plannen zijn om windturbines te bouwen in natuurgebieden[i]

Overwegende dat:

- windturbines in natuurgebieden absoluut niet wenselijk zijn

Roepen het college op:

- windturbines zonder uitzondering te verbieden in natuurgebieden

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant

[i] Bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Trippelenberg Breda