Motie “inhaalverbod vrachtwagens” Begroting 2020

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 november 2019 ter bespreking van het voorstel 54 / 19 begroting 2020,

Constaterende dat:

- de doorstroming van het verkeer verbetert als er een inhaalverbod voor vrachtwagens van kracht is

Overwegende dat:

- op constante snelheid rijdend verkeer aanzienlijk schoner rijdt dan telkens remmend en optrekkend verkeer
- er minder snel filevorming ontstaat bij een inhaalverbod voor vrachtwagens

Verzoeken het college:
- op alle provinciale wegen met 2x 2 rijstroken een inhaalverbod voor vrachtwagens in te stellen (uitgezonderd weefzones bij knooppunten) en de minister te verzoeken om op de Rijkswegen (N65) en nog niet daartoe aangewezen snelwegtracés met 2x 2 rijbanen (A2 bij Veldhoven, A4, A58 Etten-Leur – Roosendaal), met uitzondering van colonnevorminggevoelige weggedeelten – hetzelfde te doen

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg