Motie Provinciale ambities natuurbeleid

De Provinciale Staten van Noord-Brabant,

In vergadering bijeen op 17 februari 2012,

Constaterende:

- Dat bezuinigingen op natuurbeleid noodzakelijk zijn in de huidige situatie van economische crisis;

- Dat de kosten van het natuurbeleid voor verwerving en beheer mede afhankelijk zijn van de ambities van Provinciale Staten;

Overwegende:

- Dat van de volgens het bestuursakkoord nog te verwerven 10.000 Ha nieuwe natuur een 3500 Ha eigen provinciale opgave is die niet door het Rijk betaald of verplicht is;

- Dat deze opgave is gebaseerd op een destijds verwachte, maar thans vervallen, voortzetting van ILG-gelden;

- Dat voor deze opgave sprake is van een provinciale voorfinanciering van € 91 miljoen;

- Dat de provincie hierover nu de rentelasten draagt;

- Dat de in het onderhandelingsakkoord Natuur opgenomen eigen provinciale bijdrage in het beheer afhankelijk is van de inzet van Provinciale Staten;

- Dat voor beheer van natuur alternatieven mogelijk zijn zónder subsidie, zoals uitgifte van langlopende rechten of een revolverend fonds;

- Dat voor gedwongen verkoop (onteigening) weinig maatschappelijk draagvlak is;

Draagt GS op om:

- De ambitie om de EHS in Brabant volledig te voltooien bij te stellen;

- De ambitie voor het verwerven van nieuwe natuur bij te stellen tot de van Rijkswege verplichte 6500 Ha;

- De door de provincie autonoom beschikbaar gestelde voorfinanciering terug te verkrijgen door verkoop van betreffende gronden;

- Met een voorstel te komen om de ambities voor het beheer zoveel mogelijk te beperken;

- In te zetten op vormen van natuurbeheer met alternatieven voor subsidie;

- In beginsel af te zien van grondverwerving door gedwongen verkoop (onteigening);

- Indien in uitzonderingsgevallen onteigening toch noodzakelijk is, dit eerst ter goedkeuring voor te leggen aan PS;

En gaat over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant

---------------------

Motie ingetrokken,  gewijzigde motie verworpen