Statenvragen Voorkeursbeleid

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

Betreft: Voorkeursbeleid

Geacht college,

De PVV-fractie was vorige week maandag, 14 april 2014, verbaasd om te zien dat er door de provincie Noord-Brabant een voorlichtingsavond traineeprogramma De Toekomst van Brabant was georganiseerd specifiek voor ''biculturele trainees''[i][ii]. Dit roept bij de PVV de volgende vragen op:

1. ''Op 14 april is er bij de provincie Noord-Brabant een voorlichtingsbijeenkomst die zich specifiek richt op biculturele talenten.'' Waarom is het traineeprogramma De Toekomst van Brabant specifiek op zoek naar ''biculturele trainees'' voor 2014-2016?

2. In de zin van de Algemene wet gelijke behandeling is een vorm van voorkeursbeleid het via specifieke wervingskanalen naar kandidaten uit gewenste groepen zoeken. Het is daarbij verplicht om bij de werving- en selectieprocedure kenbaar te maken dat een voorkeursbeleid wordt gevoerd voor een bewuste groep door dit in de vacaturetekst te vermelden. Waarom voert de provincie een voorkeursbeleid en waarom is dit niet vermeld op brabant.nl of detoekomstvanbrabant.nl?

3. Is het correct te veronderstellen dat niet-biculturele trainees dan wel trainees met één nationaliteit of achtergrond zijn uitgesloten van deelname aan deze specifieke voorlichtingsavond voor ''bicultureel talent''? Deelt u de mening van de PVV dat in dat geval sprake is van een discriminerend HRM-beleid? Zo neen, waarom niet?

4. Deelt u de mening van de PVV dat met een voorlichtingsbijeenkomst die zich specifiek richt op ''bicultureel talent'' een bevolkingsgroep wordt bevoordeeld? Wordt er ook een specifieke voorlichting georganiseerd voor andere specifieke doelgroepen? Zo ja, welke en wanneer?

5. In de aankondiging van de voorlichtingsavond is sprake van kennismaking met een ''Turkse wethouder'' als een van de programmaonderdelen. Waarom telt de afkomst van een wethouder hier als een meerwaarde voor De Toekomst van Brabant?

6. Door deze specifieke werving wordt niet het individu centraal geplaatst, maar diversiteit en biculturisme. Bent u het met de PVV eens dat een voorkeursbeleid (van o.a. etnische groepen) een goed personeelsbeleid niet ten goede komt? Zo neen, waarom niet?

7. Voorkeursbeleid is een onderdeel van diversiteitsbeleid. Hoe past dit voorkeursbeleid binnen de eerdere uitspraken van het college van GS: ''Er is binnen het provinciale HRM-beleid geen specifiek diversiteitsbeleid'' en ''beschikbaarheid en kwaliteit staat voorop.''?

8. Is het college van GS bereid om het voorkeursbeleid stop te zetten en geen geld meer te steken in deze discriminerende projecten? Zo neen, waarom niet?

Hoogachtend,
namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,
Joyce Kardol