Statenvragen over rijkelijk gesubsidieerde elitaire snoepreizen door Rob Riemen van het Nexus Instituut

De PVV Noord-Brabant wil van het provinciebestuur de onderste steen boven krijgen over de verantwoording van de subsidies aan het Nexus Instituut. Deze organisatie ontvangt al meer dan 15 jaar subsidie; sinds 2008 jaarlijks maar liefst meer dan 1 miljoen euro belastinggeld, onder meer van de provincie Noord-Brabant.

Na zorgvuldige bestudering van de financiële stukken van het Nexus Instituut komt de PVV-fractie tot de conclusie dat bijvoorbeeld de €140.000 voor 'Innovatie en ontwikkeling' feitelijk bestemd zijn voor buitenlandse reizen van Nexus-directeur Rob Riemen en het rijkelijk fêteren van zijn netwerk, wat op geen enkele wijze is uit te leggen is aan de belastingbetalende burgers.“Dat wat riekt naar, klinkt als en uitziet als elitaire snoepreizen over de rug van de belastingbetaler, moeten ook gewoon elitaire snoepreizen over de rug van de belastingbetaler genoemd worden,”aldus PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem.

Ook over andere punten in de financiële stukken bestaat volgens de PVV-fractie onduidelijkheid, zoals de forse bedragen voor zogenaamde ‘aanloopkosten’ en het feit dat een rechtmatigheidstoetsing door de accountant ontbreekt.

De PVV wil dat GS volledige inzage in de boeken verlangt van Nexus en voor een integrale controle daarvan zorgt. Daarnaast wil de fractie duidelijkheid over de bewering van de heer Riemen dat Commissaris van de Koning Wim van de Donk verklaard heeft zich in te willen spannen om het Nexus Instituut voor Brabant te behouden.

Geacht college,
 
De PVV heeft de subsidiestukken van Instituut Nexus gelezen, waaronder de jaarrekeningen. Dat leidt tot de volgende vragen:
 
1. Is het college bekend met de jaarrekeningen van Instituut Nexus, waaraan het college jaarlijks subsidie geeft?
 
2. Het Nexus Instituut ontving volgens de jaarrekening 2014 maar liefst €1.069.694 aan (direct of indirect) belastinggeld:
 
            € 423.640 van het ministerie OCW;
            € 28.702 van de gemeente Tilburg;
            € 533.360 van Tilburg University; en
            € 83.992 van de Provincie Noord-Brabant.
 
In bijlage 1 treft u een volledig overzicht van subsidiebaten van Nexus aan vanaf 1999, in totaal reeds meer dan 15 miljoen euro. Vanaf 2008 ontvangt Nexus jaarlijks meer dan 1 miljoen aan belastinggeld. De accountantsverklaring bevat geen oordeel over de rechtmatigheid.
 
a. Bent u net als de PVV van mening dat de besteding van deze meer dan 1 miljoen euro per jaar aan belastinggeld, waaronder de jaarlijkse subsidie van de provincie, rechtmatig dient te geschieden?
b. Bent u net als de PVV van mening dat het vreemd is dat er geen enkele rechtmatigheidstoetsing door de accountant plaatsvindt ingeval van Nexus waar het gaat om de besteding van deze jaarlijkse ruim 1 miljoen aan belastinggeld? Zo nee, waarom niet?
c. Op welke wijze stelt u vast of het belastinggeld dat u aan Nexus geeft rechtmatig is besteed, en is besteed aan zaken die aan de belastingbetaler te verantwoorden zijn?
 
3. In de jaarrekeningen 2005 tot en met 2008 werden buitenlandse reiskosten telkens separaat vermeld, waarbij deze kosten behoorlijk opliepen (tot €84.357 in 2008!). Ook werden jaarlijks voor rond de €20.000 aan representatiekosten in de jaarrekening opgenomen.
 
Vanaf de jaarrekening 2009 worden de buitenlandse reizen en de representatiekosten plotseling verstopt onder het kopje 'Investering en ontwikkeling'.[1] In de jaarrekening 2014 is voor maar liefst €114.772 euro aan 'Investering & ontwikkeling' opgenomen, en in de begroting 2015 en 2016 is respectievelijk €130.000 en €140.000 opgenomen. Daarnaast worden ook nog flinke bedragen voor zogenaamde 'aanloopkosten' bij de evenementen opgenomen. Zie ook bijlage 2 voor een totaaloverzicht.
 
Over de €140.000 begrote kosten 'Investering en ontwikkeling' voor 2016 verklaart het Instituut Nexus aan de provincie dat deze 'de bron zijn waaruit het instituut put'. Zie bijlage 3 voor de betreffende toelichting van Nexus.
 
a. Is het college net als de PVV van mening dat €140.000 voor buitenlandse reizen van de directeur van het Nexus Instituut dhr. Riemen en het rijkelijk fêteren van het netwerk zoals beschreven in de toelichting van Nexus op geen enkele wijze is uit te leggen aan de belastingbetalers? Zo nee, legt u het eens uit aan de belastingbetalers die hiervoor krom moeten liggen.
b. Is het college dan ook net als de PVV van mening dat wat riekt naar, klinkt als en uitziet als elitaire snoepreizen over de rug van de belastingbetaler, ook gewoon elitaire snoepreizen over de rug van de belastingbetaler genoemd zou moeten worden? Zo nee, hoe noemt het college het dan?
c. Kan het college aangeven waarop de forse bedragen voor 'aanloopkosten' precies betrekking hebben? Is het college net als de PVV benieuwd waarom naast de buitenproportionele post 'Investering en ontwikkeling' ook nog eens tienduizenden euro's aan 'aanloopkosten' zonder verdere toelichting zijn opgenomen?
d Is het college bereid om volledige inzage te verlangen in de administratie van Nexus en middels een integrale controle vast te stellen op welke wijze er met het belastinggeld wordt omgegaan? Zo nee, waarom niet?
 
4. Volgens het declaratieregister GS[2] is in 2014 in totaal voor €271.570 aan Reis- en verblijfkosten (waaronder kosten voor lease dienstauto's, binnenlandse en buitenlandse reizen en taxi's) en €5.055 aan representatiekosten besteed voor het gehele college van GS (CdK en 5 gedeputeerden). Hoe beoordeelt het college de relatieve verhouding van deze bedragen voor 6 personen tegenover de €140.000 aan buitenlandse reizen en representatiekosten voor de directeur van het instituut, dhr. Rob Riemen?
 
5. In 2013 en in 2015 bracht het Instituut Nexus boeken uit, namelijk 'de Universiteit van het leven' en 'de terugkeer van Europa', beiden in hardcover. Van het in 2013 uitgebrachte boek zou er volgens de jaarrekening 2013 inmiddels al een tweede druk zijn. De opbrengst uit de verkoop van dit boek is noch in de jaarrekening 2013, noch in die van 2014 van het instituut Nexus terug te vinden. Jaarrekeningen van de Uitgeverij Nexus BV, dochter van Stichting Instituut Nexus, waren tot en met 2010 altijd onderdeel van de subsidiebescheiden, maar ontbreken na die tijd. Kan het college aangeven waar de opbrengst en/of de winst uit de verkoop van de boeken gebleven is?
 
6. Volgens de begroting 2016 zou de CdK aan dhr. Riemen hebben verklaard dat hij zich wil inspannen om het instituut Nexus voor Brabant te behouden (zie bijlage 4 voor de betreffende passage uit het begrotingsdocument).
 
a. Is de tekst van de passage correct?
b. Sprak de CdK namens het college van GS toen hij deze verklaring deed?
c. Is het college net als de PVV van mening dat gezien de in bovenvermelde vragen reeds opgesomde feiten en nog openstaande vraagpunten, deze inspanningsverklaring ongepast is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid deze in te trekken en het instituut Nexus hiervan in kennis te stellen?
 
Namens de PVV Noord-Brabant,
 
Alexander van Hattem

[1] Zie ook artikel op 925.nl van Arno Wellens: http://925.nl/archief/2016/03/30/rob-riemen-nexus-instituut-heeft-moeite-om-26-jaar-jongere-armcandy-te-financieren-en-hengelt-naar-europees-geld/

[2] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/-/media/C688A3520A424D46A771031D7551F651.pdf

 

 

BIJLAGE 1: subsidie-opbrengsten Nexus vanaf 1999

Nexus11

 

BIJLAGE 2: Reiskosten buitenland, representatiekosten, Investering en ontwikkeling, en aanloopkosten Instituut Nexus

Nexus22

 

BIJLAGE 3: verklaring 'Investering en ontwikkeling'

"De post 'investering en ontwikkeling' bestaat uit de reis/verblijfs/horeca-kosten die Nexus maakt bij het bezoeken van mogelijke sprekers of netwerken of partners, representatiekosten en relatiegeschenken (etentjes, kerstgeschenken, opera- of museumbezoek voor onze internationale gasten). Deze post is in feite de bron waaruit het Instituut put: doordat de directie zo'n netwerk heeft, onderhoudt en uitbreidt, en een persoonlijke band smeedt en kansen ziet en benut, lukt het om al die internationale grootheden bijeen te brengen."

 

BIJLAGE 4: passage uit begroting 2016
 
2 0 1 6 en v e r d e r
Zoals reeds opgemerkt onder 'Financieel' plaatst de verdere subsidievermindering door Tilburg University het
Nexus Instituut voor een grote uitdaging. Een bezuiniging van 10% van het volledige budget kon in 2015 nog
worden opgevangen (zoals ook blijkt uit de mooie eindejaarsverwachting die wij hieronder presenteren), maar
het verlies van nog ruim een ton in 2016 en daarna het wegvallen van de bijdragen van ECF en het Prins
Bernard Cultuurfonds én de verdere subsidie-afbouw door Tilburg University betekenen dat Nexus een
structurele oplossing moet vinden. Ze doet dat in de vorm van het zoeken naar een nieuwe hoofdsponsor.
Nexus is in gesprek met Avans Hogeschool (Paul Rüpp) en krijgt ook de collegevoorzitter van de Technische
Universiteit Eindhoven (Jan Mengelers) op bezoek om de mogelijkheden tot gedeelde subsidie daar te
inventariseren, en die gesprekken lijken hoopvol. Directeur Rob Riemen heeft bovendien gesproken met
Commissaris van de Koning Wim van de Donk en beiden hebben te kennen gegeven zich in te spannen voor
het behoud van Nexus voor Noord-Brabant. Een verhuizing naar Eindhoven of Den Bosch zit er dus wel in
binnen de termijn van anderhalfjaar en is ook voorzien in het kostenplaatje.