PERSBERICHT: PVV Brabant stelt morgen vragen over foutief geplaatst ammoniakmeetstation

De PVV Noord-Brabant gaat morgen tijdens de vergadering van Provinciale Staten mondelinge vragen stellen over het onlangs verschenen rapport 'Ammoniak in Nederland – Een noordoostelijke spelbreker'.

Uit dit rapport blijkt dat het belangrijkste agrarische ammoniak meetstation (RIVW-meetstation Vredepeel) in het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit wordt vervuild daar een pluimveehouderij dat te dicht op het meetstation staat. Dit meetpunt staat namelijk op 150 meter afstand van de pluimveehouderij i.p.v. de 300 – 500 meter die volgens het RIVM en ECN nodig is voor het verkrijgen van representatieve metingen. Omdat het RIVM niet corrigeert vallen de metingen van dit meetstation tot 25% hoger uit.

Publicaties over de ammoniakmetingen op Vredepeel maken geen melding van deze pluimveehouderij. Sterker nog, rapportages worden aangepast zodat deze bron buiten beeld blijft. Dit is bijvoorbeeld het geval in de “rapportage van de luchtkwaliteit gemeten in de Peel van 2008 tot en met 2015” van de Provincie Noord-Brabant. De provincie heeft het meetstation niet op de feitelijke locatie ingetekend, maar 200 meter noordelijker. Hierdoor wijst de windroos, die een sterke ammoniakbron ten noordoosten van dit meetstation aangeeft, niet naar de feitelijke ammoniakbron (de pluimveehouderij). Deze blijft zo buiten beeld.

Uit de toetsing door de wetenschappers van V-focus blijkt dat de verantwoordelijke autoriteiten bekend zijn met het feit dat het meetstation te dicht bij de lokale ammoniakbron is geplaatst. De PVV wil o.a. weten of hieruit mag worden geconcludeerd dat er bewust is gekozen voor het ‘opplussen’ van de landelijke hoeveelheid ammoniak toegeschreven aan de landbouw.

Link naar het rapport: https://www.v-focus.nl/wp-content/uploads/Ammoniak-in-Nederland-Een-noordoostelijke-spelbreker.pdf 

De vragen aan Gedeputeerde Staten:

- Klopt het dat het meetstation op 150 meter afstand staat terwijl volgens het RIVM en ECN 300 – 500 meter afstand nodig is voor het verkrijgen van representatieve metingen? Zo ja, is dit bekend bij GS?

- Waarom is bij de rapportage van de luchtkwaliteit gemeten in de Peel van 2008 tot en met 2015” van de Provincie Noord-Brabant het meetstation niet op de feitelijke locatie ingetekend maar noordelijker?

- Bij de “rapportage van de luchtkwaliteit gemeten in de Peel van 2008 tot en met 2015” van de Provincie Noord-Brabant heeft de provincie bij de twee tijdelijke meetstations wel onderzoek verricht naar storingen, zoals de nerstenfokkerij. Maar waarom is dit niet uitgevoerd bij het vaste meetstation?

- Is bij GS bekend dat de ammoniakcijfers hierdoor niet-representatief zijn voor wetenschappelijk onderzoek?

- Is de conclusie van de wetenschappers van V-focus juist dat er bewust is gekozen voor het opplussen van de landelijke hoeveelheid ammoniak dat wordt toegeschreven aan de landbouw?

- Heeft GS kennis gehad van het opplussen van de landelijke hoeveelheid ammoniak dat wordt toegeschreven aan de landbouw?
- Welke gevolgen heeft dit rapport voor het lopende beleid van GS?