Spreektekst begroting

Voorzitter:

De PVV heeft de begroting van het college met veel interesse gelezen. Allereerst willen wij voor de leesbaarheid een compliment geven aan de opstellers van deze begroting.

Dan het financieel beleid. In tijden van crisis moet je nog behoudender met het belastinggeld omgaan en zorgen voor een structureelbegrotingsevenwicht en reserves op peil te houden, dit is voor de PVV erg belangrijk.

Maar daarmee zijn de complimenten voor vandaag alweer bijna op en gaan we kritisch naar de inhoud kijken. Zoals het college zelf al heeft aangegeven staat deze begroting onder druk vanwege onzekerheden over de verdere uitwerking van het regeerakkoord.Ook onvoorziene risico's zorgen ervoor dat onze financiële positie in toenemende mate onder druk staat. Datbaart ons zorgen. Wij vragen dan ook van dit bestuur dat zij bij tegenvallers extra alert blijftom de begroting in evenwicht te houden, maar wel zonder daarbij de burger extra te belasten.

De wittebroodsweken ofwel de eerste 100 dagen zijn voor dit college al lang voorbij. Het college mocht van start gaan met een vaag , oppervlakkig en breed interpreteerbaar bestuursakkoord. De 195 miljoen die daarin voor nieuw beleid zijn uitgetrokken staan nu, na 7 maanden nog steeds op de plank en er zijn slechts enkele concrete doelstellingen aan gekoppeld.

Voorzitter dit is echt de omgekeerde wereld. Van een beetje bestuur verwacht je eerst beleid en dan een verzoek om middelen. Met steun van VVD-CDA-SP gaat het hier precies andersom, er zijn middelen en het beleid komt dan blijkbaar later wel.Kan de gedeputeerde laten weten wanneer er meer duidelijkheid komt omtrent de inzet van deze middelen?

Het lijkt erop dat het aantal financiële risico's zich opstapelt.De risicoreserve is nu zelfs onvoldoende gevuld ten opzichte van de geformuleerde norm. De PVV vraagt zich af of dat wel verstandig is en ziet liever dat het zekere voor het onzekere wordt genomen.Een ander punt van zorg als het gaat om het Brabantse kapitaal, het geld van de belastingbetalers, is het feit dat meer van ons geld in het buitenland uitstaat. Dat kan in tijden van economische voorspoed wel leuk en aardig zijn, maar het baart de PVV toch zorgen: wat als de Franse staatsobligaties toch ineens een probleem gaan vormen? Wij dienen daarom samen met de Partij voor de Dieren een motie in waarin wij het college vragen om indien de mogelijkheden zich voordoen zoveel mogelijk van het kapitaal dat nu nog uitstaat in het buitenland, in Nederland onder te brengen dan wel de risico's beter spreiden.

De PVV fractie is bezig een initiatiefvoorstel voor te bereiden inzake referenda.

Als het aan de PVV ligt, moet het binnen afzienbare tijd mogelijk zijn voor de bewoners van Brabant om zich uit te spreken over belangrijke vraagstukken in

de provincie; zoals Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018, Sportplan 2016, of de verbouwing van het Provinciehuis.

Het komt nog al eens voor dat bestuurders van instellingen die subsidies ontvangen een inkomen verdienen boven de Balkenende-norm. In april 2009 heeft Gedeputeerde Staten vervolg te zullen geven,onder meer door aanpassing van de Algemene Subsidie Verordening zodat instellingen met een beloningsbeleid boven de Balkenende norm geen subsidie meer kunnen ontvangen.

Wij hebben tot op heden geen resultaten gezien, oftewel er worden nog steeds subsidies verstrekt aan instellingen die hun bestuurders of personeel op kosten van de belastingbetaler schaamteloos hoge salarissen betalen.

Liever ziet de PVV overigens dat het gedeputeerde-salaris de bovengrens voor de beloningstoets vormt, maar wij erkennen dat de prioriteit momenteel vooral ligt dat geformuleerd beleid nu eindelijk uitgevoerd gaat worden.

De PVV wil het college dan ook vragen te rapporteren omtrent subsidies aan semi-publieke instellingen waar bestuurders of personeelsleden zijn met een beloning boven de Balkenende-norm. Tevens dienen wij een motie in met het verzoek aan GS eindelijk haar intentie waar te maken en in de Algemene Subsidieverordening een subsidie-weigeringsgrond in verband met buitensporig beloningsbeleid op te nemen.

De media staan er bol van. Economische recessie, kredietcrisis. En Griekenland wordt veelvuldig genoemd. Het is daarom cynisch dat een Grieks idee uit 1983 van toenmalig cultuurminister Melina Mercouri zelfs in Brabant voor een fiasco kan gaan zorgen. Ja, Brabantstad Culturele Hoofdstad.Dat geld kan echt beter besteed worden. Het leeft totaal niet onder de gewone Brabantse burgers waar het uiteindelijk toch allemaal om draait, en zal dat ook niet doen: er is teveel geld mee gemoeid en er zijn te weinig echte Brabanders bij betrokken. Wij zien daarom de term Brabantstad Culturele Hoofdstad2018 meer als Brabantstad Criminele Hoofdstad 2018. Op dit ogenblik is Brabant namelijk koploper als het om criminaliteit gaat met de laatste jaren consequent Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch in de landelijke top 10 en Helmond in de top 20. Het zou voor de Brabantse burger beter zijn als er€ 100,= miljoen gestopt zou worden in veiligheid en criminaliteit bestrijding. Diverse wijken in de grote steden hebben overlast van grote groepen Turkse en Marokkaanse jongeren, drugscriminaliteit of georganiseerde misdaad. Het bestrijden van de criminaliteit vinden wij belangrijker dan het potverteren voor Cultuur. Stoppen met die culturele luchtfietserij, en wel onmiddellijk!Met een gedegenveiligheidsplan vindt u de PVV wel aan uw zijde.

Met het speerpunt van de provincie dat in 2012 alle 4 Brabantse regio's aangesloten moeten zijn op het transitieproces, kan de PVV instemmen. Het gaat om een transitieproces van een provinciale centraal geleide jeugdzorg naar 67 gemeenten.

Wij vinden het uitermate belangrijk dat deze overdracht goed georganiseerd wordt: er liggen grote kansen om de jeugdzorg goed op te pakken en, daar waar nodig, te verbeteren. Wel vinden we dat de overdracht geen extra kostenposten met zich mee moet brengen (dus bv. geen extra aanstellingen van ambtenaren of inhuur van externen). Kan de gedeputeerde dat ons toezeggen?

De provinciale regiefunctie, en dan vooral het stimuleren en organiseren van samenwerkingsnetwerken, zonder nieuwe bestuursstructuren te creëren van m.n. kleine gemeenten, is van groot belang.

De 4 grote gemeenten vangen deze overgang wel op maar de kleine gemeenten missen de kennis, ervaring en middelen om dit traject en de vereiste doelstellingen - met alle vereiste specialistische functies en taken - goed in te vullen.

Sport draagt bij aan een bruisend leef- en vestigingsklimaat, daar is de PVV het helemaal mee eens. Maar waarom zoveel nadruk op de topsport? Sport voor alle Brabanders, daar gaat het om.

De breedtesport, maar ook de gehandicaptensport en de sport voor ouderenis in deze begrotingzwaar ondergewaardeerd en krijgt een duidelijk lagere bijdrage dan topsport. Wat wordt er gedaan om bijv. de gemeentelijke sportaccommodaties zoals zwembaden open te houden?

OS 2028 is nu al een plan dat een door VWS geraamd verlies gaat opleveren van 2 miljard euro. Dit past niet meer in deze tijd van financiële krapte van overheidsfinanciën en voorgenomen bezuinigingen op o.a. de zorg. Wij zouden het daarom zeer waarderen als Brabant niet zou meewerken aan de Olympische ambitie 2028 door middel van de achterdeur die Sportplan Brabant2016 heet.

Wij kunnen instemmen met de nieuwe rol en proactieve werkwijze van de provincie ten aanzien van grootschalige cultuurhistorische projecten, die doorlopend als investerende partner betrokken wil zijn. Wel zijn wij bezorgd om de exploitatie in met name de kleine dorpsgemeenschappen, zodat wij de ontwikkelingen op dat gebied op de voet zullen volgen en daar waar nodig aandacht zullen vragen voor deze problematiek.

Er is veel verbeterd in Noord Brabant op het gebied van mobiliteit, met name dankzij de spoed- en herstelwet zijn grote projecten op de snelwegen aangepakt en ook provinciaal zijn er goede ontwikkelingen, zoals de ring rond Tilburg, proeven met innovatieve technieken in Helmond en verbeterde afstelling van verkeerslichten op de N65 en de noordelijke ring van Breda.

De PVV is ook blij dat de investeringen om de bereikbaarheid van Noord Brabant te verbeterenredelijk op peil blijven. Vanuit het Rijk zou wat dat betreft nog wel wat gedaan kunnen worden met name een 3e rijstrook op de A27 en uitbouw van de A58, en wat ons betreft gaan we ook snel aan de slag met de aanleg van spitsstroken.

Wat de PVV in het geheel mist zijn eenvoudige maatregelen om verkeersoverlast in kernen te voorkomen. De N69, maar ook Haps en St. Hubert zijn hier voorbeelden van. Omleidingen voor vrachtverkeer kunnen deze dorpskernen op heel korte termijn al ontzien en daarmee al een stuk leefbaarder maken. De PVV zal hiervoor een motie indienen.

Ook wil de PVV meer inzetten op effectieve en slimme manieren om verkeerlichten af te stellen. Deze groene zones geven een betere doorstroming van het verkeer, besparen brandstof, hebben een positieve bijdrage aan de economie en het is ook nog eens goed voor het milieu, in ieder geval beter dan een € 100.000,= kostend project met bomen die fijnstof opnemen op de bibliotheek in Tilburg. Want dat is echt waanzin.

De PVV wil dat eventuele meeropbrengsten vanwege het vervallen van de vrijstelling van de MRB voor schone auto's wordt ingezet om de geplande indexering van de MRB te schrappen. Wij willen absoluut voorkomen dat dit een indirecte lastenverzwaring voor de autorijdende burger wordt. Ook hiervoor zal de PVV een motie indienen.

De onoverzichtelijke brij van subsidies, zoals in bijlage van de begroting opgenomen, stuit ons tegen de borst. Op geen enkele manier wordt duidelijk of de subsidies nog steeds bijdragen aan de kerntaken van de Provincie. Ik zal u een voorbeeld geven. De Brabantse multiculturele adviesorganisatie Palet houdt op te bestaan. Het bestuur heeft besloten de deuren begin 2012 te sluiten. Dit is een gevolg van het besluit van de provincie in juni 2010 zich terug te trekken uit het integratiebeleid. Even vrolijk wordt in de begroting 2012 ruim 2.2 miljoen euro subsidie opgenomen voor deze stichting. Verder is de Provincie voornemens om de subsidiering ook in 2013 in stand te houden en pas in 2014 te halveren. Miljoenen belastinggeld, naar een stichting die per 1 januari 2012 haar werkzaamheden staakt en vervolgens nog jarenlang subsidie krijgt om dit geld te mogen doorsluizen naar andere instellingen, die onder een andere naam gebruik gaan maken van provinciale subsidie voor integratie en diversiteitsbeleid! Waanzin ten top. Hoe gaat het college subsidiegelden die worden doorgesluisd naar een 15 tal andere instanties waaronder Humanitas en zorggroep Elde controleren? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter ik wil gaan afronden,

De SP is veranderd van een oppositiepartij met een heldere mening en een duidelijkprogramma naar een coalitiepartij zonder programma. Tijdens mijn bijdrage over het bestuursakkoord heb ik al gezegd: het schoothondje SP ligt klaar op haar rug, met de pootjes omhoog en het tongetje uit de bek. De laatste maanden heeft de VVD ook nog de stembanden operatief laten verwijderen met als resultaat dat het keffertje nu definitief monddood is.

Het CDA Brabant is veranderd in een vergaderpartij die geen beslissingen kan en wil nemen en is ook nog niet over het verlies van de 10 zetels heen.

De VVD zit daardoor in een uiterst comfortabele positie, maar de PVV vraagt zich af hoe lang nog; want zowel de SP als het CDA zullenzich de komende tijd in deze Staten moeten profileren, en dan hebben we de poppen aan het dansen.

Al met al is deze situatie verre van ideaal.

De PVV zal deze begroting niet steunen maar onderstreeptwel het belang van een behoudend begrotingsbeleid dat door dit college wordt gevoerd.