Spreektekst Provinciaal Milieu Plan

Voorzitter,

Zoals de PVV ook al aangaf in de commissie, kunnen we ons vinden in de lijn van dit Provinciale Milieu Plan waarin de wettelijke taken het richtsnoer zijn.

Onze fractie is dan ook positief over het schrappen van zaken die geen kerntaak zijn, zoals een zelfstandig klimaatbeleid. En dat is maar goed ook: klimaatbeleid kost handenvol met belastinggeld, zonder dat een duidelijk aantoonbaar resultaat zichtbaar zal worden. Als provinciale overheid kunnen wij geen significant verschil maken in een eventuele opwarming van de aarde – voor zover daar al sprake van is en voor zover menselijk handelen daarvan de oorzaak is. De meningen in de wetenschap lopen hierover uiteen, onomstotelijk bewijs is dus niet leverbaar. Gisteren bracht het Eindhovens Dagblad daar nog een voorbeeld van: vogels en vlinders zouden zich 'niet snel genoeg aanpassen' aan 'verschuivende klimaatzones', want het klimaat wat 20 jaar geleden bij Maastricht lag, zou nu bij Zwolle liggen. Met alle respect, maar zulk soort berichten zijn klinkklare onzin: zowel Maastricht als Zwolle kent volgens de klimaatclassificatie van Köppen hetzelfde klimaat – een gematigd zeeklimaat – en zijn er hooguit kleine verschillen in temperatuurgemiddelden. Daarbij komt dat dit onderzoek de slechts zeer beperkte looptijd heeft van 20 jaar, voor goed klimaatonderzoek zijn veel langere termijnen noodzakelijk. Aan dergelijk miserabel onderzoek worden echter wel vergaande politieke conclusies verbonden door te stellen dat het effect wordt versterkt omdat het kabinet een streep zet door de Ecologische Hoofdstructuur, er zou zelfs een "klimaatschuld" tegenover deze diergroepen worden opgebouwd.

Juist vanwege zulke schaamteloze flauwekul is het een groot pluspunt dat in dit plan het zelfstandig klimaatbeleid wordt afgeschaft.

In de commissievergadering gaven we ook al aan over andere punten positief te zijn, ik noem er enkele:

- Het stevig inzetten op handhaving juichen wij ten zeerste toe, op veel plaatsen schiet dit tekort en is er een inhaalslag te maken.

- Met handhaving komen we bij de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's), onze fractie is benieuwd naar de in de commissievergadering aangekondigde update hierover. Mochten er inmiddels nieuwe ontwikkelingen zijn, dan horen we het graag. In dit kader zouden wij graag willen zien dat gemeenten die daartoe mogelijkheden zien, zelf de nodige taken en daarmee noodzakelijke kennis kunnen behouden, vooral op het gebied van bouw- en woningtoezicht. De RUD's kunnen zich dan beter concentreren op inrichtingen met grote veiligheidsrisico's, zoals BRZO's.

- Ook vinden we het een goede zaak dat de aandacht voor de relatie met gezondheid als een algemeen belang in alle aspecten van beleid terugkomt. Op die manier wordt milieubeleid ook tastbaar, in die zin dat het een concrete bijdrage kan leveren aan de gezondheid van onze burgers en niet blijft hangen in abstracte milieudoelstellingen.

- In dat kader vroeg onze fractie in de commissievergadering daarom ook aandacht voor geurhinder, niet alleen van veehouderijen, maar ook van industriële inrichtingen die voor stankoverlast zorgen, zoals de destructor in Son en de Asfaltcentrale in Eindhoven. Wij zijn dan ook tevreden met de toezegging van de Gedeputeerde dat de in GS vastgestelde Beleidsregels Industriële Geur binnenkort naar de Staten komen.

- Ook is onze fractie blij met de toezegging van de Gedeputeerde dat er een overzicht komt van de stand van zaken rond het project Actief Bodembeheer de Kempen, het saneren van zinkassen en er hiervoor budget voor de toekomst beschikbaar is, zodat dit project verder kan worden afgemaakt.

Toch zijn er nog enkele punten waar we nog graag aandacht voor willen vragen.

In het onderdeel 'Licht' is sprake van ondersteunen van innovatieve oplossingen om verlichtingen in natuurgebieden te verminderen. Onze fractie pleit er voor om dit niet ten koste te laten gaan van de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid, bijvoorbeeld op fietspaden langs wegen door natuurgebieden. Een concreet probleem in dit kader doet zich voor in Valkenswaard, waar alle grote uitvalswegen provinciale wegen (N69, N396, N397) zijn die door natuurgebieden lopen en fietsers – waaronder veel scholieren – al jarenlang klagen dat zij over onverlichte fietspaden naar school moeten fietsen. Hier zouden wij graag zo snel mogelijk dergelijke innovatieve oplossingen willen zien, zoals LED-verlichting.

Waar onze fractie nog wel vraagtekens bij zet is het hoofdstuk 6.3, 'Kennis en verbinding' waarbij sprake is van het inzetten van organisaties als TELOS en het IVN als 'vooruitgeschoven post' om kennis op het gebied van ecologie en milieu te verspreiden. Wij zien dit niet als een provinciale taak en past niet binnen de beperking tot wettelijke taken. De PVV pleit er dan ook voor om deze activiteiten niet langer vanuit te provincie te organiseren en te subsidiëren.

Onze fractie kan echter in algemene zin instemmen met dit voorliggende Provinciale Milieu Plan.