PVV Noord Brabant: met minder kosten, mooiere rotondes!

De PVV-fractie in Noord Brabant pleit vrijdag in de Statenvergadering voor een mooiere aankleding van de provinciale rotondes via hierin gespecialiseerde bedrijven.

"Er zijn bedrijven die het onderhoud van het groen op rotondes gratis op zich nemen door deze uit te besteden aan sponsors en hoveniers. In Limburg wordt dit principe inmiddels toegepast op provinciale wegen en dat maakt de wereld weer een stukje fleuriger", aldus Harry van den Berg van de Brabantse PVV-fractie, die benadrukt dat dit alleen mogelijk is indien de verkeersveiligheid dit toelaat.

"Een eenvoudige bezuiniging en een mooier Brabants landschap, dat is volgens ons een ideale combinatie" aldus de PVV, die in de toekomst zelfs mogelijkheden ziet in wedstrijden voor de mooiste rotonde van Brabant. Onderstaand de motie:

Betreft: motie vreemd aan de orde van dag omtrent onderhoud provinciale rotondes

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 30 maart 2012

Constaterende dat:

- de provincie Noord-Brabant op dit moment het onderhoud van het groen op rotondes van provinciale wegen uitbesteed heeft aan onderaannemers

- het onderhoud kosten met zich meebrengt

Overwegende dat:

- er bedrijven zijn die bereid zijn het onderhoud van het groen op de rotonde kostenneutraal uit te voeren, indien er op bescheiden schaal reclame op gemaakt mag worden door de betreffende hovenier of sponsor van het onderhoud.

- de hoveniers zullen strijden voor de mooiste aankleding en hiermee Brabant een stukje mooier kunnen maken

- de provincie Limburg dit principe al succesvol toepast

- er op deze wijze een eenvoudige besparing te realiseren is, met een mooier Brabant als resultaat

Verzoeken het college:

- daar waar de verkeersveiligheid het toelaat en provinciale rotondes die (nog) niet door / via lokale overheden worden onderhouden, bij de volgende aanbesteding het onderhoud van de rotondes bij voorkeur uit te besteden aan een of meerdere bedrijven die dit kostenneutraal willen realiseren en op deze rotondes bescheiden reclame-uitingen toe te staan van de hoveniers of sponsoren die het groen verzorgen.

En gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

Partij voor de Vrijheid