Spreektekst debat subsidie Speelhuis Helmond

Voorzitter,

Laat ik nu altijd gedacht hebben dat Provinciale Staten het beleid bepalen. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Laat ik nu altijd gedacht hebben dat Gedeputeerde Staten een actieve informatieplicht hebben volgens de Provinciewet. Door de gebeurtenissen rond het tijdelijk onderbrengen van het theater 't Speelhuis in de OLV Kerk Tenhemelopneming ben ik daar ernstig aan gaan twijfelen.

Voorzitter,

Door de fractie van de PvdA, GroenLinks en onze fractie is een aantal vragen gesteld. Dank voor de beantwoording. Deze is zoals wel vaker het geval is onvolledig, ontkennend, ontwijkend, en in een aantal gevallen niet eens een antwoord op de vraag die is gesteld. Heel bijzonder vonden we wel de reactie van GS op de Statenvragen van de PvdA.

Ik citeer: 1. Bent u het met ons eens dat het voorbarig is om in krantenkoppen te melden dat de subsidie al in kannen en kruiken is? (wij beseffen dat u de krantenkop niet maakt, maar kunt ze vast beoordelen)

Ja. Zoals u heel terecht opmerkt, maken wij de krantenkoppen niet. Boven het persbericht stond <<<<<<'Provincie steunt Helmond bij oplossing Speelhuis', en de eerste twee zinnen van het persbericht luidden: "De provincie wil de tijdelijke huisvesting van theater 't Speelhuis in Helmond steunen. Aan de commissie Cultuur en Samenleving wordt voorgesteld een subsidie van 840.000 euro te verstrekken. In het persbericht is dus buitengewoon duidelijk vermeld dat GS een voorstel doen aan de commissie. >>>>> De kop is dus inderdaad voorbarig, en ook geheel en al voor rekening van de redactie.

Het is een heel bijzonder antwoord, aangezien het hier ging om persbericht van de provincie zelf. Met andere woorden: U maakt de krantenkoppen wel, en als u dus concludeert dat de kop voorbarig is en ook geheel en al voor rekening is van de redactie, oftewel de auteur, dan heeft de provincie dus inderdaad iets uit te leggen. Ik zou hier graag een reactie op willen horen van de gedeputeerde.

Opvallend in dit verband zijn ook de uitlatingen van de persoonlijk voorlichter van gedeputeerde Van Haaften in een  Twitterdiscussie  op 19 augustus met de heer Ron van Zeeland, politiek adviseur van 50+. Zij stelt al vóór de beantwoording van de Statenvragen dat alles volgens de regels is verlopen. Het lijkt erop dat de voorlichter hier een stevig voorschot op de antwoorden op de Statenvragen neemt. Kan de gedeputeerde van Haaften hierop reageren? Het zal iedereen duidelijk zijn dat er veel is mis gegaan. Eenieder herinnert zich nog de brute overval van het CDA tijdens de Statenvergadering van 22 juni over dit onderwerp. Afgekaart met de coalitiepartners, maar niet in die mate dat er een eenduidig verhaal tijdens deze vergadering naar voren werd gebracht. Termen als "flinke handreiking", "mogelijkheden", "voorlopige lening", "helpende hand", "er eens naar te kijken", "gesignaleerd", "in overleg treden", "investering", "renteloze lening", "zoeken naar een oplossing" wisselden elkaar af. "Maar niemand van ons heeft gezegd dat er om geld wordt gevraagd", zo stelde de heer Heijmans tijdens het debat. Mevrouw Geeraedts van de VVD liet zich in gelijke bewoordingen uit.

Voorzitter,

Als je de notulen nog eens hierop naleest, kan onze fractie het niet begrijpen dat het college vervolgens met een voorstel voor bijna een miljoen subsidie op de proppen komt. Mogelijkheden bekijken betekent volgens onze fractie niet de keus tussen 840.000 euro subsidie of 840.000 euro subsidie. Heeft het college zitten slapen tijdens de Statenvergadering, heeft het college niet goed geluisterd? Of denkt het college het beleid, dat aan de Provinciale Staten toekomt, over te kunnen nemen? Graag een uitgebreid antwoord van het college op deze vragen.

Tevens verbaast het de PVV fractie dat de Gedeputeerde van Heugten op 22 juni niet heeft medegedeeld dat er reeds onderhandelingen gaande waren tussen ambtenaren van de Provincie en de gemeente Helmond. Wij zouden graag van de gedeputeerde willen weten wie er namens de Provincie contact heeft gehad met de gemeente Helmond, op wiens verzoek dat is gebeurd en waarom de gedeputeerde zijn informatieplicht voor volledige informatie aan PS verzaakt heeft. De PVV zou ook graag willen vernemen van de Gedeputeerde waarom er tegen de gemeente Helmond niet is gezegd: "OLV kerk is een rijksmonument dus vraagt u eerst maar subsidie bij de Rijksoverheid aan".

Voorzitter,

In het commissievoorstel van 14 augustus wordt gesproken over een aanvraag van de gemeente Helmond van 1,2 miljoen. De gemeente Helmond ontkent echter dat er al een aanvraag is gedaan. Kunt u mij aangeven of er nu wel of geen officiële subsidieaanvraag is? Daarnaast is de PVV fractie geïnteresseerd in de bijdrage van de gemeente Helmond. Wij zien slechts twee uitkeringen en een subsidiebedrag van de Provincie ter hoogte van € 780.000,= staan op de begroting van Helmond zie vertrouwelijke interne memo 19 juni. Terwijl uit de memo aan GS blijkt dat de aanvraag 1,2 miljoen is waarvan de Provincie € 840.000,= voor haar rekening wil nemen ofwel 70% en de Gemeente Helmond € 360.000,= ofwel de overgebleven 30%. Door het niet opnemen van dit bedrag heeft het de schijn dat hier sprake is van creatief boekhouden door de Gemeente Helmond. Graag uw reactie. Maar ook zou ik van u willen weten of de Gemeente überhaupt middelen nodig heeft om dit theater te verwezenlijken en is er ook gekeken naar andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld een renteloze lening? Ook hierop gaarne uw reactie. Kunt u ons ook uitleg geven waarom de gemeente Helmond € 780.000,= subsidie begroot dan een aanvraag indient voor € 1,2 miljoen en de provincie dan met een verdeelsleutel komt die hoger ligt dan het begrote bedrag. Heeft de Provincie Brabant geld teveel? Gaarne uw reactie.

Voorzitter,

Provinciale Staten behoren actief geïnformeerd te worden en niet via een dagmail waarin verwezen wordt naar een persverklaring. Saillant detail in deze is dat op 15 augustus in de dagmail verwezen wordt naar het persbericht. Tevens meldt de Provincie dat op 14 augustus de commissie CS is ingelicht over dit voorstel. Ik weet niet of u bekend bent met een digitale footprint betreffende documenten , maar de nota die op 14 augustus zou zijn aangemaakt voor CS is pas op 16 augustus -dus ná het persbericht- als pdf file aangemaakt. Graag zou ik willen weten of dit gewoon een slordigheid is of dat hier bewust getracht wordt PS op het verkeerde been te zetten. Ik roep ook het aftreden van Gedeputeerde Iding in herinnering, hetgeen Provinciale Staten ook via de media moesten vernemen. De actieve informatieplicht van het college is wederom met voeten getreden. Dat Provinciale Staten een voorstel van Gedeputeerde Staten moesten vernemen via een persbericht vindt onze fractie een schoffering van de volksvertegenwoordiging. De beantwoording van onze Statenvragen daarover zijn overigens ook beneden alle peil.

Voorzitter,

Er is een gezegde: waar rook is, is vuur. Nou laat ik duidelijk zijn het rookgordijn dat hier is opgetrokken door zowel GS als de gemeente Helmond is dusdanig dik dat het vuur niet te zien is. Maar iedere Brabantse weldenkende burger weet inmiddels wel dat het hier niet smeult maar een echte uitslaande brand betreft. De PVV fractie is dan ook uitermate benieuwd welke draai het college zal geven aan deze soap.

 M1_motie_van_afkeuring.pdf