Veel voorstellen PVV aangenomen bij begrotingsbehandeling

Vrijdag 16 november is het de PVV Noord-Brabant gelukt om tijdens het Begrotingsdebat in de vergadering van de Provinciale Staten enkele amendementen en moties van betekenis aangenomen te krijgen. Zo wordt, dankzij een amendement op initiatief van de PVV, mogelijk gemaakt dat meer schaapskuddes de Brabantse heidegebieden kunnen begrazen. Deze traditionele vorm van natuurbeheer door echte Brabantse schapenrassen, zoals het Kempisch heideschaap is tevens een goede impuls voor toerisme en recreatie.
Ook hebben moties van de PVV op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid het goed gedaan. Zo zal er dankzij moties bij de minister van infrastructuur en milieu op worden aangedrongen om een verbreding van de A58 tussen afslag 'Tilburg-Centrum-West' en knooppunt Sint Annabosch te overwegen, alsmede te bezinnen om in het kader van verkeersveiligheid een zogenaamde 'boog' aan te leggen tussen de A59 vanuit de richting Den Bosch naar de A50 richting Eindhoven. Ook zal, gelet op de zorgwekkende berichtgeving van de laatste tijd, de minister worden verzocht om met spoed effectieve controles van chauffeurs met transporten met gevaarlijke stoffen te initiëren.
Verder heeft de PVV ook meegeholpen om andere achtenswaardige moties door de Staten de loodsen, door deze mede in te dienen of te steunen. Deze moties betreffen een lijst van onderwerpen en regels uit de Verordening Ruimte die voor een overheveling naar de gemeenten in aanmerking komen in het kader van deregulering en vermindering van bureaucratie, een motie voor het weren van vrachtverkeer zonder lokale bestemming van de verkeersgevaarlijke N259, het voorkomen van toekomstige fricties op de arbeidsmarkt door het leveren van een extra inspanning voor stageplaatsen voor jongere en arbeidsplaatsen voor oudere werknemers, het onderzoeken of startersleningen voor Brabantse woningzoekenden weer kunnen worden ondersteund, het opstellen van een voortgangrapportage van het rapport 'Al het vlees duurzaam', het handhaven van het stelsel van dierrechten ook na 2015, een motie voor een oplossing voor het verdwijnen van de Beneluxtrein en een motie voor het beschikbaar stellen van afdoende geld voor de opvang van inheemse dieren in Brabant.
De PVV betreurt het evenwel dat de Staten de initiatieven van de PVV niet steunen om geen nieuwe ecoducten meer aan te leggen en om de opcenten motorrijtuigenbelastingen te verlagen, danwel te oormerken voor mobiliteit.

De investeringsvoorstellen voor de Essentgelden van in totaal 475 miljoen euro voor een innovatiefonds, een breedbandfonds, een energiefonds en een groenfonds zijn na uitgebreide discussies niet door de PVV gesteund. Onderstaand de betogen over de begroting en de investeringsvoorstellen door PVV woordvoerder Patricia van der Kammen:

Betoog begroting 2013

Voorzitter,

Voor ons ligt alweer een provinciale begroting. Daar is hard aan gewerkt, en daarvoor hebben wij waardering. Met het streven naar financiële stabiliteit en een behoudende financiële situatie kan onze fractie instemmen.

Maar dan inhoudelijk. Het zal u niet verbazen dat veel van de thema's waarvoor het college kiest en waar de coalitiepartijen kritiekloos en kwijlend mee instemmen, onze fractie absoluut niet tevreden stemmen. Wij missen daarnaast essentiële zaken in deze begroting en ook in de investeringsagenda, waarover later meer.

Voorzitter, wanneer gaat het college nu aan de slag om daadwerkelijk de regeldruk voor ondernemers af te laten nemen? Als we het college moeten geloven en de stukken goed lezen, geldt die daling van de regeldruk namelijk alleen maar voor innovatieve ondernemingen. Innovatief: het lijkt onderhand wel een soort hype met een keurmerk! Kan het college eens aangeven of bedrijven en ondernemingen die het label 'innovatief' niet dragen kennelijk geen economische meerwaarde bieden? Of dat zij dan niet voor werkgelegenheid zorgen? Het heeft er immers zeer de schijn van alsof u vindt dat zij er niet zo toe doen.

Provinciale regelgeving moet helder en duidelijk zijn, en eenduidig te interpreteren. Graag zou de PVV zien dat de beleidsrijke actualisatie van de Verordening Ruimte voorspoedig en met prioriteit wordt opgepakt in 2013. Daarbij moet ook Intensieve Veehouderij worden betrokken, waaronder een definitie van grondgebondenheid. Kan de gedeputeerde dit toezeggen?

Zo ook de noodzaak van de aanpak van bedrijventerreinen. Wilt u klaar zijn voor de toekomst en zorgen dat Brabant uitblinkt als het gaat om een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven, dan moet er meer werk worden gemaakt van het opknappen van bedrijventerreinen. Op een groeiend aantal terreinen slaat de verrommeling en verloedering zichtbaar toe. De leegstand is groot. Maar tegelijkertijd schieten splinternieuwe bedrijventerreinen als paddestoelen uit de grond. Natuur wordt daarvoor opgeofferd, bomen worden ervoor gekapt, weilanden verdwijnen, en er moet op kosten van de belastingbetaler dure wegeninfrastructuur en energie-infrastructuur worden aangelegd. Waar is de provinciale regie om deze waanzin te stoppen? Gaarne een reactie van het college.

Voorzitter, "Voor een goed vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling van Brabant is een hoogwaardige culturele infrastructuur en een sterke regionale identiteit belangrijk". Wij zijn het daarmee eens. Veel teveel beleid is echter opgehangen aan Culturele Hoofdstad, met daarbij ook nog eens uitgaven voor bijvoorbeeld 6 festivals in verband met het mogelijke uitzicht op Culturele Hoofdstad. Voor de PVV is dát onacceptabel. De provincie moet veel meer dan zij nu doet cultureel ondernemerschap promoten. Subsidie is niet meer van deze tijd, een goed klimaat scheppen waarin ondernemerschap centraal staat zodat cultuur echt kan floreren des te meer.

De PVV is verheugd dat de succesvolle elementen uit de lokale Idop-aanpak een vervolg krijgen in de nieuwe, regionale aanpak van leefbaarheid.

Wel zijn wij bezorgd over de vastgelopen woningmarkt. Ondanks de dalende woningprijzen blijft het voor starters moeilijk een betaalbare woning te vinden, mede door de terughoudendheid van de banken en de onduidelijkheid over de hypotheekrente. Welke rol ziet het college hier voor zich weggelegd?

Sport draagt bij aan een bruisend leef- en vestigingsklimaat, daar is de PVV het helemaal mee eens. Maar waarom legt het college nog zoveel nadruk op de topsport? Het Olympisch Plan 2028 is inmiddels van tafel in het nieuwe regeerakkoord. Kan het college in het licht daarvan toezeggen dat de focus nu echt veel meer gelegd zal worden op de breedtesport? De gewone hardwerkende Brabanders, daar gaat het ten slotte om! Over de gewone Brabanders gesproken, kan het college eens aan ons uitleggen waarom er sprake is van stigmatiserend doelgroepenbeleid? Waarom moet er speciaal sportbeleid zijn voor allochtonen? Zijn zij dan niet in staat op sportgebied te presteren? Wel eens een uitslag van een hardloopwedstrijd bekeken geacht college? Of hebben zij een fysieke achterstand of beperking die de toegankelijkheid tot sportbeoefening onmogelijk maken? En wat bedoelt het college precies met 'allochtoon', wie vallen er onder de definitie en waarom is speciaal beleid dan kennelijk juist voor hen nodig volgens het college?

Voorzitter, zoals u weet heeft de PVV een goede verkeersdoorstroming op de wegen hoog in het vaandel staan. Helaas is op sommige punten in Brabant nog heel veel winst te behalen. In plaats van veel te dure ongelijkvloerse kruisingen voor de oversteek van konijnen en herten -hoe sympathiek het ook lijkt maar waarvan het nut niet is aangetoond- ziet de PVV liever investeringen voor ongelijkvloerse kruisingen voor auto's zodat de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Onze motie 'Bruggen slaan' heeft als doelstelling om prioriteit te geven aan de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen op de N65 boven de vele ecoducten die de provincie aanlegt.

Motie: Bruggen slaan

Om nog even verder te gaan met de verkeersdoorstroming, wij willen hier aandacht vragen voor de aanpak van de A58 Tilburg-Breda. De fileproblematiek op de A58 tussen Tilburg en Breda wordt snel ernstiger, maar dit deel van het traject is niet meegenomen in het project ''Zuidnet A58''. En dat terwijl dit traject op relatief goedkope wijze verbreed kan worden naar 2x 3 rijstroken, simpelweg omdat er voldoende ruimte aan de linkerzijde van de bestaande rijbanen is. Er hoeft alleen maar een asfalteermachine overheen te rijden. Onze vraag aan het college: wilt u er bij de minister van Infrastructuur en Milieu op aandringen de verbreding op de A58 tussen Tilburg en Breda in de verkenningen van het project ''Zuidnet A58''mee te nemen?

Motie A58 Tiburg-Breda

Voorzitter, dan nog een gevaarlijke verkeerssituatie, de situatie bij knooppunt Paalgraven. De fileproblematiek bij knooppunt Paalgraven vanuit de richting Den Bosch neemt gevaarlijke vormen aan door filevorming die terugslaat tot op de vluchtstrook van de A59. Mogelijk zijn hier inschattingsfouten gemaakt bij het ontwerp van dit knooppunt. Wij vragen het college om de minister van Infrastructuur en Milieu te wijzen op de zeer gevaarlijke situatie, wellicht kan het college aandringen op de spoedige aanpak?

Motie Paalgraven

Voorzitter nog meer wat betreft de veiligheid. Bij controles blijkt in toenemende mate dat chauffeurs met gevaarlijke stoffen rijden zonder de juiste papieren, of soms zelfs met vervalste papieren. Kunt u er bij de Minister en bij de Inspectie Leefomgeving en Transport op aandringen met spoed effectieve controles te initiëren.

Motie gevaarlijke stoffen

Voorzitter, in het kader van de middelenbesteding voor wegenaanleg en onderhoud een aantal zaken. De PVV is van mening dat de opbrengsten uit opcenten motorrijtuigenbelasting geoormerkt moeten worden voor besteding aan wegeninfrastructuur. Momenteel ontvangt de provincie ruim tweemaal zoveel geld uit de opcenten dan zij aan de provinciale wegen besteedt. Het geld verdwijnt in de algemene middelen, verstopt voor de belastingbetaler, geen haan die ernaar kraait.

De zwaar betalende automobilist betaalt via zijn opcenten mee aan provinciale cultuurhobbies, subsidies aan rijke hockey-clubs, windmolens en andere zaken die niets te maken hebben met de doelstelling van die betreffende belasting. De automobilist als dankbare melkkoe van de overheid, terwijl die automobilist gewoon naar zijn werk wil rijden om de kost te kunnen verdienen. Voorzitter, is het college bereid de opbrensten uit de opcenten te oormerken in plaats van storten in de algemene middelen? En is het college bereid om daaruit alle gerelateerde kosten voor provinciale wegen te financieren, zowel aanleg en onderhoud van wegen en fietspaden alsook investeringen in bijvoorbeeld Dynamisch Vervoersmanagement ten behoeve van veiligheid en doorstroming op de weg? En is het college bereid het niet verbruikte deel van deze middelen terug te geven aan de belastingbetaler?

motie oormerken opcenten MRB

Een tweede punt hiermee samenhangend, zie af van de verhoging van het tarief opcenten motorrijtuigenbelasting. U noemt het weliswaar indexering, maar we hebben het hier gewoon, zoals we zojuist al hebben uiteengezet, over het spekken van de provinciale spaarpot voor de leuke extraatjes, en dat kan niet de bedoeling zijn van deze belasting. Wij amenderen het voorstel daartoe.

AMENDEMENT: schrap indexering provinciale opcenten wegenbelasting

Eerder hebben we het punt aangekaart van de 'mooie rotondes'. Onderhoud en aanleg van rotondes kunnen op uitstekende wijze worden gefinancierd door een of meer ondernemers de kans te geven een rotonde te 'adopteren': in ruil voor onderhoud ervan mag de ondernemer er op bescheiden schaal reclame maken door duidelijk te maken dat hij de rotonde onderhoudt. De provincie Utrecht past dit concept succesvol toe. Kan de gedeputeerde aangeven of, en zo ja hoe hij dit punt zou willen oppakken?

motie: mooie rotondes

Voorzitter, tenslotte een punt over natuur. Nu Provinciale Staten met kracht afstand hebben genomen van de Big Five, zou de geplande begrazing van heidegebieden door de Big Five (onder meer de wisent) kunnen worden voortgezet door schaapskuddes. Onder meer Natuurmonumenten juicht dit idee van harte toe. Zij hebben bijvoorbeeld aangegeven dat de Loonse en Drunense duinen binnenkort begraast zullen gaan worden door een schaapskudde. Met name vanuit cultuurhistorisch perspectief, maar ook als impuls voor recreatie en toerisme is dit een uitstekende ontwikkeling. Daarom is het van groot belang dat het onlangs verlaagde budget voor schaapskuddes weer wordt opgehoogd tot het oorspronkelijke niveau van. Kunt u aangeven of u bereid bent de middelen binnen Brabant Uitnodigend Groen te reserveren voor initiatieven vanuit de regio voor begrazing door schaapskuddes?

amendement: schaapskuddes

Voorzitter, ik rond hiermee af, onze partij wenst het college veel wijsheid toe en wij wachten de beantwoording met belangstelling en vertrouwen af.

 

BETOOG INVESTERINGSVOORSTELLEN

Voorzitter, de PVV is niet tegen fondsvorming en ook niet tegen het op een nuttige manier investeren van belastinggeld. Wat ons betreft moet de insteek van fondsvorming en van de inzet van investeringsmiddelen daarbij wel zijn minimaal financiele revolverendheid en zo veel als mogelijk risicomijdend opereren. De investeringsmiddelen zijn geen speelgeld voor het casino.

Inhoudelijk maakt het college wat de PVV betreft echter niet de juiste keuzes.

De PVV is bijvoorbeeld geen voorstander van het voorgenomen groenfonds. Behalve dat er geen sprake is van revolverendheid en er dus per definitie niets gaat veranderen in vergelijking met de huidige situatie van subsidies behalve het gevaar van ontransparantie, vinden wij dat het afmaken van de EHS geen enkele prioriteit heeft. Niet voor niets adviseert de SER Brabant om als uitgangspunt te nemen dat het kapitaal nominaal in stand moet blijven. Met name bij het Groenfonds ontbreekt de financiële revolverendheid om zo het kapitaal nominaal in stand te houden.Onze fractie vindt dat Brabant vooral moet inzetten op goed beheer en instandhouding van het mooie groen dat er is. Desalniettemin zijn wij van mening dat áls er al een groenfonds in het leven wordt geroepen, de beheerskosten voor de EHS dan ook daaruit zouden moeten worden betaald in plaats van structureel op de provinciale begroting drukken. In de huidige plannen is een structurele provinciale bijdrage opgenomen van 7,7 miljoen euro per jaar, die nog verder kan oplopen door onzekerheden over de rijksbijdrage en de groei van de EHS. Binnen het Groenfonds zou dan ook een permanente reservering moeten worden gemaakt, die de kosten van het beheer kan dekken. Hieraan kunnen ook de betrokken manifestpartners structureel gaan bijdragen.

Voorzitter, wij dienen hiertoe graag een amendement in.

amendement: structurele beheerskosten EHS in Groenfonds

En voorzitter, in plaats van investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor energiewinning, zodat we in de toekomst meer diversiteit aan energiebronnen hebben die niet of nauwelijks opraken, goedkoop en veilig zijn, breed beschikbaar zijn en het milieu niet schaden blijft dit college geld uitgeven aan zonnepanelen en windmolens. Geacht college, we leven in 2012 en niet in 1991. Wat de PVV betreft wordt het investeringsbedrag voor het energiefonds volledig toegevoegd aan het innovatiefonds en kan het daar ingezet worden om echt kansrijke technologieën en oplossingen te ontwikkelen.

Amendement: schrap het energiefonds, ontwikkel toekomstige energie-oplossingen

Een andere belabberde keuze van het college is de digitale agenda. Dit college met de gedeputeerde voor deze digitale agenda voorop, is een meester in het presenteren van bedwelmend mooie en peperdure plannen voor niet bestaande problemen. De gedeputeerde dendert op kroes-control over een bijna lege digitale 36-baans supersnelweg. Onder het mom van zogenaamd noodzakelijke zorgdiensten die niet kunnen worden uitgevoerd als de provincie de geldbuidel niet rap en gul trekt, en met het horrorscenario dat we straks niet meer snel zouden kunnen internetten als we niet elke vierkante meter Brabant van glasvezel voorzien, wordt KPN als lachende derde op een schandalige manier op kosten van de belastingbetaler slapend rijk gemaakt. KPN als moederbedrijf van Reggefiber. Reggefiber strijkt honderden miljoenen provinciale en Europese centjes op om daarmee een monopoliepositie voor KPN te verkrijgen. KPN zit echter niet alleen in het net, maar handelt inmiddels ook reeds op grote schaal in digitale zorgdiensten. Toeval, belangenverstrengeling of achterkamertjespolitiek? Wat de PVV betreft in elk geval geen toeval. Want, ten eerste, brede consultatie en afstemming van de markt heeft bijvoorbeeld niet plaatsgevonden, ja- op een paar plaatselijke bliksemafleider-projecten na. Ten tweede de gepresenteerde horror-scenario's worden door de markt en door TNO tegengesproken. Ook de bestaande modaliteiten kunnen nog lang na 2020 mee, naast het feit dat er ook nieuwe ontwikkelingen in de markt zijn.

Het college doet ons voorkomen alsof de investeringen in het breedbandfonds een 'zeker' rendement kennen. Noemenswaardig in dat kader is onderzoek van ABNAMRO en CBS, waarbij wordt geconcludeerd dat de markt voor telecom en internetdiensten zeer kapitaalintensief en risicovol is. Dus in plaats van dit soort bedrijvigheid gewoon aan de markt over te laten, of om eerst voorzichtig in te zetten op een aantal pilots zodat eventuele investeringen goed onderbouwd zijn, stopt de provincie er gewoon 69 miljoen euro in. Slim, volgens de gedeputeerde, we hebben het immers een revolverend fonds genoemd?! Gaat u maar lekker slapen Brabantse belastingsbetaler, de gedeputeerde maakt intussen uw geld wel op en KPN lacht zich helemaal scheel.

De PVV amendeert het stuk over de investeringsvoorstellen wat betreft het breedbandfonds.

Amendement: schrap voorstel digitale breedbandfonds, vervang door pilots

Voorzitter, de PVV pleit voor thema's die echt iets gaan opleveren, waar meerwaarde inzit voor de Brabanders en die ook echt de kerntaken van de provincie raken, zoals meer investeren in de economische agenda. Bijvoorbeeld via arbeidsmarktbeleid en bedrijventerreinen of vrijetijdeconomie en mobiliteit, of investeringen in leefbaarheid en Brabants erfgoed. Voorzitter bedenk eens wat een mooie kansen het voor de Brabanders en de economie kan bieden om erfgoed en innovatie met elkaar te verbinden. Nog meer dan nu gebeurt. Wij dienen een amendement in voor intensivering van investeringen op het gebied van erfgoed en traditie in combinatie met innovatie.

Amendement: Subfonds voor verbinding van erfgoed en innovatie