Nieuwjaarsboodschap PVV Noord-Brabant 2013

Nieuwjaarsboodschap PVV Noord-Brabant 2013

De PVV Noord-Brabant is nu bijna twee jaar actief in de provinciale politiek. Tijd om te reflecteren en vooruit te blikken. We zijn de campagne ingegaan met als doel om met zoveel mogelijk PVV Statenleden veranderingen teweeg te brengen in de provinciale politiek: burgers meer te betrekken bij de politiek en te laten zien wat er gebeurt met het belastinggeld van de Brabanders. Nou, we zijn ervan geschrokken: veel zaken worden niet openbaar gemaakt of worden in achterkamertjes geregeld. Hiertegen is de PVV direct ten strijde getrokken.

 

Al heel snel hebben we met steun van het CDA een motie ingediend voor de komst van een openbaar subsidieregister, wij willen immers precies weten waar het geld van de belastingbetaler naartoe gaat. Deze motie is aangenomen en inmiddels volledig uitgewerkt: op de website van de Provincie kunt u dit alles terugvinden[1]. Daarnaast waren wij initiatiefnemers voor een openbaar declaratieregister[2], want u mag als belastingbetaler best weten of bestuurders nu wel of niet duur tafelen met onnodig veel dure drank op kosten van de gemeenschap, of zij businessclass vliegen, hoeveel catering er wordt besteld, en hoeveel telefoon- en mobiel internetkosten zij maken. Ook dat is nu geregeld en u kunt van iedere bestuurder, en straks ook van alle Statenleden en van het ambtenarenapparaat, de onkostenoverzichten inzien. Veel politieke partijen hadden en hebben hier moeite mee. Maar nu is het geregeld en openbaar in te zien, dankzij de PVV NB.

Daarnaast blijven wij ons verzetten tegen absurd hoge salarissen van bestuurders die ook nog eens subsidie ontvangen vanuit onze Provincie. Bijvoorbeeld de heer Sanders, artistiek directeur van Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018, die maar liefst € 1500,- per dag opstrijkt (dit is zeer ruim boven de Balkenende norm), exclusief reis- en verblijfkosten. Daarnaast mag deze man ook nog eens grote bedragen uitgeven voor de salarissen en vergoedingen van zijn medewerkers. Dit alles terwijl ECH2018 de Brabantse belastingbetaler al meer dan 100 miljoen euro gaat kosten. In tijden van recessie en tegenslag zijn wij van mening dat dit ongehoord is en wij zullen hiertegen blijven ageren.

Wij hebben - helaas zonder succes - tegen de verbouwing van het Provinciehuis gestreden. Ook hier gaat het om tientallen miljoenen euro’s die in tijden van crisis anders besteed zouden moeten worden. De SP moest zelfs een verkiezingsbelofte breken om deze verbouwing erdoor te krijgen.

Succesvol was een door de PVV ingediend en aangenomen amendement waardoor meer geld wordt vrijgemaakt voor gehandicapten- en breedtesport.

Gedeputeerde Staten willen de Big 5 - edelhert, lynx, otter, bever en wisent - herintroduceren in de Brabantse bossen maar zijn zich niet bewust van alle randverschijnselen. Mede door moties van de PVV hebben wij dit plan tot op heden kunnen tegenhouden.

Op het gebied van wegen en openbaar vervoer hebben wij de afgelopen twee jaar gepleit voor het oormerken van de opbrengsten uit opcenten motorrijtuigen belasting (MRB). Nu wordt het geld gestort in de pot algemene middelen en kan het naar believen worden uitgegeven aan allerlei zaken die niets met de doelstelling van provinciale wegen, inclusief fietspaden, te maken hebben. De PVV zal ervoor blijven strijden dat deze middelen alleen worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Wij hebben voorts een aantal wegenprojecten gestimuleerd en zijn daarmee beslissend geweest voor de aanpak van die projecten. De PVV heeft er mede voor gezorgd dat het overgrote deel van het milieugeblaat in de OV-visie ten behoeve van de aanstaande aanbesteding is verdwenen.

Voorts heeft de PVV gepleit tegen megastallen. Mede doordat wij bijtijds aan de bel trokken is een vergunning voor een megastal van vijf hectare die plaats biedt aan 17.000 varkens nog niet verleend. Wij zullen alles in het werk stellen om dit soort vergunningen te blokkeren, omdat de gezondheid van mens en dier in het geding is.

Met Geert Wilders zijn we naar Helmond geweest waar een buurt geterroriseerd werd door Marokkaans straattuig. De gesprekken die we gevoerd hebben met politie, buurtbewoners en bestuurders waren niet gelijkluidend. Daar waar de buurt met serieuze klachten en kritische vragen kwam, deden politie en bestuurders dit af met de mededeling dat het wel meevalt en dat het beter gaat dan afgelopen jaar. Je zult maar in die wijk wonen waar de bestuurders zo weinig medeleven tonen met de slachtoffers en het in plaats daarvan opnemen voor de daders! Dat is de omgekeerde wereld en wij zullen het blijven opnemen tegen dit soort relschoppers.

Daarnaast zijn we nog actief geweest op het gebied van het behoud van Brabantse schaapkuddes, we hebben geageerd tegen de Brabantse verkoopgarantie, tegen de bouw van nieuwe moskeeën, tegen het onzinnige Nieuwe Werken op het Provinciehuis, we waren kritisch ten opzichte van het plan de Floriade naar Brabant te laten komen, stelden kritische vragen inzake steun aan het islamitisch verzorgingstehuis Sefkat en tal van andere onderwerpen.

Met andere woorden: de PVV Noord-Brabant is druk doende uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Maar er zijn ook talrijke zaken waarvan wij als PVV Noord-Brabant vinden dat u ervan op de hoogte gebracht moet worden, ondanks dat het college of de coalitie die liever niet vertellen en ook de media die grotendeels onvermeld laat. De coalitie (bestaande uit VVD, CDA en SP) heeft bijvoorbeeld groots in het bestuursakkoord opgenomen dat het aantal ambtenaren werkzaam in het Provinciehuis in deze bestuursperiode van 1500 fte moet worden teruggebracht naar 1000 fte . Maar men vertelt er vervolgens niet bij dat van die daling ruim 225 fte overgaan naar nieuw op te zetten instanties genaamd RUD's (Regionale Uitvoerings Diensten). De echte besparing is dus slechts een kleine 300 fte. En zelfs dat klopt niet, want via nieuwe externe inhuur en extra stagiaires geboekt op andere posten, lijkt het boekhoudkundig alsof de personeelslasten 1000 fte zijn, maar in werkelijkheid stijgen relatief gezien de kosten als ze worden afgezet tegen het eveneens in te krimpen activiteitenniveau (terug naar de kerntaken was het credo). Gewoon verplaatsen van getallen dus om een positief beeld te schetsen maar per saldo verandert er nauwelijks iets. U wordt hier gewoon belazerd met een mooi verhaal.

Het bidbook voor ECH 2018 mocht vijf miljoen euro kosten. Dit bedrag is allang overschreden en inmiddels is er al meer dan twaalf miljoen euro uitgegeven aan bidbook, presentaties, elitaire kunstprojecten, zwaar gesubsidieerde hippiefestivals en ander links cultuurfetisjisme. Toen wij hier vragen over stelden, werd er doodleuk geantwoord dat de 5 miljoen euro nog niet op is, maar dat veel geld komt uit andere potjes. Dus alles klopt volgens de regels van de accountant. Nu snappen we ook meteen waarom het college de opcenten MRB niet wil oormerken. Dan kun je namelijk dit soort trucs niet meer uithalen, oftewel de Brabantse burger niet meer voor de gek houden.

Gedeputeerde van den Hout was fel tegen het natuurakkoord van toenmalig staatssecretaris Bleker dat hij naar zijn zeggen niet kon gaan uitvoeren, maar hij wilde wel dat de Staten zijn uitvoeringsplannen zou accepteren. Als PVV konden wij dit absoluut niet begrijpen. Er werden zelfs twee SP Statenleden opgeofferd om de coalitie te redden.

De N279 zou worden aangelegd als 100 kilometer weg, maar vervolgens is de toegestane maximumsnelheid onder druk van een paar actiegroepen in de plan fase al verlaagd naar 80 kilometer per uur. Op de vraag of de automobilist in deze iets gevraagd is luidde het antwoord van het college 'nee'. Het is duidelijk dat het college zich laat intimideren en sturen door actiegroepen en de milieufederatie. Het zijn precies die clubs die de lokale bevolking de stuipen op het lijf jagen met de grootst mogelijke angstverhalen.

Deze coalitie heeft maar liefst 240 miljoen euro uit de Essentgelden uitgetrokken om de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) in zijn volledige omvang te voltooien. Jaarlijks komt daar nog veertien miljoen bij voor onderhoud. Essentgelden besteden aan de aanleg van nieuwe natuur, terwijl we het geld beter kunnen besteden. En terwijl bijvoorbeeld in Helmond tegelijkertijd natuur (het mooie BZOB-bos) wordt opgeofferd voor de volstrekt overbodige en ongecontroleerde aanleg van nieuwe bedrijventerreinen - de leegstandscijfers zijn al zeer fors. Heeft u de verantwoordelijke partijen hierover gehoord tijdens de campagne?

De PVV heeft een initiatiefvoorstel ingediend om het houden van referenda in Noord-Brabant mogelijk te maken. Wij willen dat u als Brabander kunt meebeslissen over grote projecten en dan niet alleen door eens in de vier jaar te stemmen. Nee, op het moment dat er iets ingrijpends voor de deur staat, zoals het verbieden van megastallen of de verkoop van Essent, zijn wij van mening dat u hierover moet kunnen meebeslissen. Uw mening telt voor ons en niet alleen eens in de vier jaar.

De PVV zal ook in 2013 blijven strijden tegen al deze misstanden. Wij willen meer transparantie en minder geldverspilling. Ook willen wij dat er grote bezuinigingen worden doorgevoerd bij de provinciale organisatie. Stop met geldverslindende projecten zoals ECH2018 en de verbouwing van het Provinciehuis.

Veel meer van dit soort zaken zullen komend jaar de revue passeren en de PVV-fractie zal zijn uiterste best blijven doen om de huidige elite ervan te doordringen dat een koerswijziging hoogst noodzakelijk is, en al helemaal in tijden van economische tegenslag. Daarbij hebben wij uw steun hard nodig: meld het ons als u onrecht tegenkomt of bestuurders treft die niet doen wat ze beloven.

Wij wensen u allen een goed 2013 toe!

De PVV fractie Noord-Brabant,

namens hen allen,

Ronald Dol
fractievoorzitter