PVV brandt windmolenplan Elisabethziekenhuis finaal af

De PVV in Noord-Brabant heeft een spervuur van vragen afgeschoten richting het Provinciebestuur omtrent de plannen voor 9 windmolens bij het Tilburgse Elisabeth Ziekenhuis.

“In plaats van bezig te zijn met zorg, met handen aan het bed, smijt men met zorggeld richting adviesbureautjes die vervolgens met dit soort groene idioterie komen”, aldus het Tilburgse Statenlid Harry van den Berg.

Volgens de PVV is plaatsing van windmolens vanuit de wet- en regelgeving helemaal niet mogelijk en bovenal ongewenst in de omgeving van het ziekenhuis. “Niemand zit er op te wachten om als patiënt óók nog eens ziek te worden van monotoon gebrom van die molens en gek te worden van slagschaduw, een repeterende schaduw veroorzaakt door het draaien van de wieken”.

De PVV roept het provinciebestuur op de directie van het ziekenhuis mee te delen dat het plan geen schijn van kans maakt. Bovendien wijst zij er op dat de genoemde rendementen nagenoeg volledig gerealiseerd worden door subsidies, betaald door de samenleving en dat daardoor dit project voor het ziekenhuis misschien renderend is, maar voor de samenleving een financiële catastrofe.

 

 

Schriftelijke vragen van de Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde.

 

Datum: 19 maart 2013

 

Onderwerp: windmolens Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg

 

Op de website van het Brabants Dagblad (1) stond op 15 maart het bericht dat het Elisabeth Ziekenhuis ondermeer voornemens is 9 windmolens te plaatsen. De PVV-fractie vindt het vreemd en ongewenst dat zorgbestuurders zich kennelijk met dit soort zaken bezig menen te moeten houden in plaats van het genezen van patiënten. Ook achten wij het gebied rondom dit ziekenhuis volstrekt ongeschikt om windmolens te plaatsen en vragen ons af hoe het ongetwijfeld voor zeer veel zorggeld ingehuurde adviesbureau met een dergelijk advies op de proppen kan komen

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het College op de hoogte van de plannen van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg om 9 windmolens te plaatsen?

2. Klopt het dat het opgesteld vermogen van dit park ergens tussen de 18 en 27MW zal liggen en de Provincie derhalve bevoegd gezag is ten aanzien van de vergunningverlening (2)? Zo ja, in hoeverre is het vergunningentraject onderweg en zo nee, waarom niet?

3. Gezien de wet- en regelgeving (3), met name ter voorkoming van slagschaduw, dient de minimale afstand tussen de molens en woningen en “bijzondere gebouwen”, zoals scholen en ziekenhuizen 12x de rotordiameter te zijn. Deelt het College het inzicht van de PVV-fractie dat het onmogelijk is dit op het terrein of in de directe omgeving van het Elisabeth Ziekenhuis te realiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en waar dan?

4. Acht het College het wenselijk dat het uitzicht van patiënten in het ziekenhuis, hetgeen nu met uitzondering van de snelweg A58 een mooi groene omgeving geeft, verpest wordt door een rij regelmatig en monotoon draaiende windmolens, aangevuld met een gerede kans op het stroboscoopeffect van een langdurige en gekmakende slagschaduw (Bij 9 molens in rij-opstelling en de ligging van het ziekenhuis zou stilzetten tijdens slagschaduw het rendement als genoemd in punten 9, 10 en 11 nog veel verder onderuit halen)?

5. Acht het College het wenselijk dat er windmolenprojecten buiten de door Provinciale Staten vastgestelde zoekgebieden (4) voor windenergie op land – hetgeen hier het geval is – gestalte krijgen? Zo ja, waarom stellen wij dan die zoekgebieden vast?

6. Acht het College het wenselijk dat het aangezicht van Tilburg, dat na het grondige werk van Cees Becht al danig aangetast is (5), en aan de zuidzijde nog over een mooi stukje groen in de vorm van het Leijpark en het riviertje de Leij, alsmede een prachtige groene omgeving rondom de Beekse Bergen en Goirle-De Hoven biedt, nog verder verpest wordt door deze molens? Zo nee, waarom niet?

7. Acht het College het in het kader van “Leisure Boulevard Midden-Brabant”, “Mooi Brabant” en “Landschappen van Allure" wenselijk dat het uitzicht van de verblijfsrecreanten op de Beekse Bergen en talloze fietsers in deze prachtige omgeving verziekt wordt door deze windmolens? Zo nee, waarom niet?   

8. Deelt het College de mening van de PVV-fractie dat patiënten in ziekenhuizen en omwonenden niet geteisterd mogen worden door lage bromtonen en monotoon gedreun veroorzaakt door deze windmolens (6)? Zo nee, waarom niet?

9. Vindt het College het net als de PVV-fractie het onwenselijk om geld dat bestemd is voor de zorg en (grotendeels) uit belastingmiddelen gefinancierd wordt, windmolens te plaatsen die nagenoeg of geheel waardeloze stroom (7) produceren en slechts door subsidiëring via eveneens belastingmiddelen (8), maar dan uit een ander potje, voor het ziekenhuis rendement geven, maar voor de samenleving als geheel een grote strop oplevert? Zo nee, waarom niet?

10. Klopt het volgens het College dat de voorzichtige afgeleide (9) berekening van de PVV-fractie, dat dit windmolenpark de eventuele temperatuursverandering in Nederland, de hele wereld, of zelfs alleen maar in Tilburg, met afgerond 0,000 graden gaat veranderen? Zo nee, waarom niet?

11. Gezien het gestelde in punt 3 tot en met 10, acht GS het verdedigbaar dit windmolenpark met een opgesteld vermogen van (geschat) 27MW, resulterend in een bijzonder wisselvallig stroomleverend, maar gemiddeld ca. 1,2 tot 2,5MW fossiele brandstoffen uitsparend (10)(= verbruik 600 tot 1250 waterkokers) of helemaal niets uitsparend qua CO2-uitstoot (11) en het stroomnet op hol jagend (12), dergelijk verstrekkende gevolgen heeft op al deze terreinen, toe te staan? Zo ja, waarom?

12. Is het college het met de PVV eens dat de directie van het Elisabeth Ziekenhuis te verstaan moet worden gegeven zich bezig te houden met het klimaat binnen de ziekenhuismuren en niet met klimaatproblematiek daarbuiten? Zo nee, waarom niet?

13. Is het College voornemens contact op te nemen met de ziekenhuisdirectie om deze te melden dat dit windmolenproject volstrekt kansloos is en dat men verdere kosten beter aan “handen aan het bed” en aandacht voor de patiënten kan besteden? Zo nee, waarom niet?

De schriftelijke beantwoording ziet onze fractie graag tegemoet.

 

Met vriendelijke groeten,

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant

 

(1) http://www.bd.nl/regio/tilburg-en-omgeving/tilburg/negen-windmolens-bij-ziekenhuis-tilburg-1.3717065

(2) http://www.windenergie.nl/onderwerpen/beleid/gemeentelijk-beleid

(3) http://www.windenergie.nl/onderwerpen/milieu-en-omgeving/slagschaduw

(4) http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps.aspx?qvi=42787

(5) http://nl.wikipedia.org/wiki/Cees_Becht

(6) http://www.gezondheidsnet.nl/medisch/nieuws/8748/geluid-windturbines-maakt-ziek

(7)(12) http://www.energieexpert.nl/kalm-aan-met-wind-en-volle-kracht-met-groene-warmte/#

(8) http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/veel-gestelde-vragen-sde-2013-wind

(9) http://libertarian.nl/wp/2003/04/willen-we-nog-wel-windenergie/ punt 2

(10) http://climategate.nl/2012/08/20/netto-vermogen-van-windmolens-veel-lager-dan-aangenomen/

(11) http://climategate.nl/2012/05/01/de-economie-van-de-duurzaamheid-3-wind-en-zon/