Amendement landschappelijke inpasbaarheid

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 februari 2014, ter bespreking van de Verordening ruimte 2014

 

Besluiten in het Herzien Ontwerpbesluit 03/14F artikel 3.1. lid a als volgt te formuleren:

 

"a. het plan bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving waaronder in ieder geval een goede landschappelijke inpasbaarheid;’’

 

Toelichting: Met het project Mijn Mooi Brabant heeft het college het belang benadrukt van het ruimtelijk inpassen van gebouwen als voorbeeld voor vergelijkbare situaties in Brabant. In de recent verschenen memorie van antwoord wordt aangegeven dat de hoofdregel is dat iedere ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied bijdraagt aan een verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Derhalve is het van belang, mede in het kader van leefbaarheid, dat landschappelijke inpasbaarheid voor gebouwen wordt opgenomen als voorwaarde in de Verordening ruimte en niet als keuze optie.

 

Joyce Kardol

 

Partij voor de Vrijheid