Motie Laadpalen

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 3 en 4 juli 2014

constaterende dat

- er 735.000 € begroot is voor het plaatsen van 100 laadpalen, dus 7350 € per stuk.

- uit onafhankelijk onderzoek van CE-Delft, (van de hand van GroenLinks auteur Huib van Essen) blijkt dat met hybride auto's veelal niet elektrisch wordt gereden, maar vooral op benzine (1)

- het effect van elektrisch rijden, ondanks stimulerende maatregelen ter waarde van 5 miljard euro, niet of nauwelijks zichtbaar is in de vorm van een versnelde daling van vervuiling (2)

overwegende dat

- het aan de markt is de laadinfrastructuur in te richten

- in de stukken de verwachting uitgesproken wordt dat de markt dit ook gaat doen

- enkele merken reeds elektrische auto's inclusief laadpaal verkopen

- betreffende automobilisten fiscaal gezien al bijzonder goed in de watten worden gelegd, waarbij de provincie de afgelopen jaren vele tientallen miljoenen euro’s aan inkomsten is misgelopen

- het gesubsidieerd aanleggen van een laadinfrastructuur de marktontwikkeling eerder vertraagt dan versnelt

roept het college op

- 735.000 € niet toe te wijzen aan laadpalen en deze gelden aan de algemene middelen toe te voegen.

en gaat over tot de orde van de dag

PVV

Harry van den Berg