Motie “Alleen belanghebbenden aan tafel”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- er een overlegtafel was met vele partners die geen direct belang hebben in het project N69
- er een waaier aan oplossingsrichtingen was, hetgeen gecombineerd met een waaier aan belangengroepen een enorm stuk kostbare vergadertijd en rapportages vergt
 
overwegende dat:
 
- een overleg met alleen belanghebbenden, zijnde in geval van de Westparallel, de gemeenten waar de weg doorheen loopt, de Provincie, Rijkswaterstaat en de grondeigenaren, een veel effectiever overleg oplevert
- een duidelijk voorkeursalternatief vanuit de opdrachtgever wenselijk is, eventueel aan te passen naar varianten die door de gesprekspartners worden ingebracht
- een ieder, dus ook de overige partijen in de N69- / Westparallelcasus, zienswijzen in kan dienen
 
verzoeken het college:
 
- bij volgende projecten meteen de eigen voorkeursvariant(en) aan te geven en op basis hiervan alleen in overleg te treden met de direct belanghebbenden en voor overige partijen het indienen van zienswijze(n) te adviseren. Op basis hiervan kan men met de direct belanghebbenden tot een definitief voorstel komen
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg