Motie “geen draagvlakloos BMF als gesprekspartner”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- de Brabantse Milieu Federatie, nader te noemen “BMF”, gezien de slechts € 7.000 (begroting 2014) aan (te) ontvangen donaties, zijnde minder dan 1% van de totale inkomsten, nagenoeg geen draagvlak heeft
 
overwegende dat:
 
- de BMF zelden tot nooit iets anders te melden heeft dan de provinciale GroenLinks-, D66- en PvdA-fracties
 
verzoeken het college:
 
- de BMF gelegenheid te geven zienswijzen in te dienen, net zoals iedere andere Brabander of Brabantse instantie dat kan
- de BMF niet meer uit te nodigen als gesprekspartner op welk vlak dan ook
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg