Motie “Voordeligere oplossing voor weggedeelten op palen”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014, behandelende de Kredietvotering en het PIP van de N69:
 
constaterende dat:
 
- honderden meters van de Westparallel op palen geprojecteerd zijn
 
overwegende dat:
 
- voor een groot deel van die meters ook buizen volstaan
- buizen veel goedkoper zijn dan een weg op palen
 
verzoeken het college:
 
- bij de aanbesteding de mogelijkheid van (gedeeltelijke) alternatieven voor de wegdelen op palen nadrukkelijk toe te laten, indien dit geen significante nadelen en wel significante voordelen biedt
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
PVV Noord-Brabant
 
Harry van den Berg