Motie inzake Starterslening

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 14 november 2014, behandelend het Statenvoorstel 63/14 inzake Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014,

constaterende dat:

-          -                     de provincie 1 november 2014 is gestopt met de starterslening;

overwegende dat:

-         -                      de starterslening een succesvolle woningbouwstimuleringsmaatregel is geweest;

verzoeken Gedeputeerde Staten:

-                   de mogelijkheid te onderzoeken of de starterslening voor Brabantse woningzoekenden weer               kunnen worden ondersteund;

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol