Motie "stop de stalbranden"

Provinciale Staten in vergadering bijeen op vrijdag 15 april 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 14/16 de perspectiefnota 2016
 
Constaterende dat:
 • Er nog steeds veestallen zijn die onvoldoende brandveilig zijn
 • het vanuit dierenwelzijnsoogpunt noodzakelijk is dat dieren beter beschermd worden tegen en tijdens stalbranden;
 • met de juiste/meer vooruitstrevende technieken veel stalbranden voorkomen kunnen worden;
 • Brandveiligheid voor veestallen nog steeds niet voldoende is gewaarborgd in de BZV;     

Overwegende dat:
 • Er de afgelopen jaren een veelvoud aan stalbranden heeft plaatsgevonden met dodelijke afloop voor tienduizenden dieren;
 • Het plan van aanpak van de Rijksoverheid om stalbranden te voorkomen (2011) nog geen zichtbare effecten heeft gesorteerd;
 • Vee in een brandveilige stal gehouden moeten worden;
 • Elk dier dat sterft aan brand een dier teveel is;
Dragen het college op:
 • Een overzicht samen te stellen van aanknopingspunten en maatregelen die op provinciaal niveau kunnen worden getroffen om stalbranden te voorkomen;
 • Dit overzicht voor 1 juni 2016 terug te koppelen aan Provinciale Staten;
 • Brandveiligheid voor veestallen te waarborgen in de update van de BZV;
 • Het gesprek met de agrarische partners, verzekeringsmaatschappijen en de brandweer aan te gaan om samen een plan van aanpak op te stellen om de brandveiligheid voor vee te vergroten;
en gaan over tot de orde van de dag.
 
M.C.H Boon                             Marco van der Wel                   Paranka Surminski
PVV Noord-Brabant                  Partij voor de Dieren                 Partij voor de Dieren