Motie “Zon niet, of alleen voor warmte”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016 ter bespreking van de begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019,

Constaterende:

- dat de CO2-reductie door zonnepanelen ernstig betwijfeld dient te worden, gezien de conclusies uit het rapport van Felloni en Hopkirk, waarbij voor elke 100 Joules die nodig is voor productie en onderhoud er slechts 82 Joules wordt terug gewonnen (ERoEI van 0,82 +/- 15%)
- de CO2-uitstoot van de productie en het onderhoud hoger is en het grootste deel van deze uitstoot plaats vindt in het grondstoffenwinnings- en productieproces
- dat bij zonne-energieproductie er altijd een volledige back-upcapaciteit van baseloadenergiecentrales (meestal gas) dient mee te draaien, met uitstoot
- dat gezien het massale aanbod van zonnestroom bij uitvoering van de 0-op-de-meter, asbest-er-af-zon-er-op en zon-op-bedrijfsdaken-plannen een enorm elektriciteitsoverschot geeft op zonnige zomerdagen en daarmee de waarde van de opgewekte elektriciteit sterk negatief kan worden (erger dan waardeloos)
- dat de meeste elektriciteitsvraag bestaat in de winter
- dat deze “mismatch” nog (lang) niet opgelost is middels een betaalbaar elektriciteitsopslagsysteem
- dat subsidies in exploitatie elke vorm van innovatie tegenwerken
- dat bij plaatsing van zonnepanelen op grote daken een reëel instortingsgevaar oplevert bij sneeuwstormen, met moeilijk te verwijderen sneeuwduinen
- dat bepaalde typen zonnepanelen gemaakt zijn voor de warmwatervoorziening en daarmee geen terugleveringsproblematiek kennen, maar wel een directe besparing op gasverbruik

Overwegende:

- dat de zonne-energie initiatieven behalve een goed gevoel, alleen maar verlelijking van stads- en dorpsgezichten en een hoop vervuiling in de productiecentra oplevert
- dat de grotere CO2-emissie juist naar voren geschoven wordt, in plaats van dat emissie gereduceerd wordt

 Verzoekt het college:

- per direct af te zien van stimulering en participatieprojecten inzake zonne-energie voor elektriciteit
- dat, indien toch gekozen wordt voor zonnepanelen, deze uitsluitend te gebruiken voor warmte- / warmwatervoorziening

en gaat over tot de orde van de dag


PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg