Motie “Innovatieve spitsstrook ook op A67 Veldhoven”

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking van het Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat deze zomer plannen gepresenteerd worden over de invulling van een “innovatieve spitsstrook” op het traject A58 Tilburg Centrum West – knooppunt St. Annabosch (Tilburg – Breda)
Overwegende:
- dat op het traject A67 Veldhoven-West (aansluiting nieuwe N69) – knooppunt De Hogt behoefte gaat ontstaan voor tenminste een spitsstrook - dat dit traject nog niet is opgenomen in het bereikbaarheidsakkoord
Roept het college op:
- een soortgelijke oplossing te zoeken voor het genoemde traject op de A67 en hierover met de betrokken partijen in overleg te treden
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg