MOTIE Inhaalverbod vrachtwagens

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017,

Constaterende dat:

- congestie op veel Brabantse snelwegen een groot en toenemend probleem is;

- inhalende vrachtwagens een factor zijn in het ontstaan van congestie op wegen met 2x2 rijbanen;

- inhalende vrachtwagens een bron van ergernis zijn, mogelijk leidend tot agressiever rijgedrag van automobilisten;

Overwegende dat:

- veiligheid en doorstroming belangrijke thema's zijn als het gaat om wegenbeleid

Roepen het college op:

- op alle 2x 2-baans provinciale wegen, inclusief de nieuwe N279 Noord, een inhaalverbod voor vrachtwagens in te stellen;
- met wegbeheerders in gesprek te gaan om ook op andere wegen met 2x2 rijbanen in Noord-Brabant een inhaalverbod in te stellen;
- indien door gevaar door colonnevorming van vrachtwagens een dergelijk verbod incidenteel onwenselijk is, een dynamisch verbod dat opgeheven wordt bij colonnevorming als oplossing bespreekbaar te maken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant