MOTIE: Realistische maximumsnelheid

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017,

Constaterende dat:

- de N2 en de vernieuwd op te leveren N279 en N69 veilig genoeg zijn om 100 kilometer per uur te kunnen rijden;

Overwegende dat:

- bijna niemand 80 gaat rijden op “nagenoeg snelwegen” en zeer goed uitgebouwde “autowegen” zoals de N2 en de vernieuwd op te leveren N69 en N279, tenzij er zeer intensief gehandhaafd wordt;

Roepen het college op:

- op de N69 en N279, na oplevering van vernieuwde delen, de maximumsnelheid op 100 kilometer per uur te bepalen;
- de wegbeheerder van de N2 te vragen de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur te verhogen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant