MOTIE: Veilige zebrapaden

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017,

Constaterende dat:

- veel voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) in Noord-Brabant erg onduidelijk aangegeven zijn;

- dit in andere gebieden in Nederland veel beter geregeld is;

- in bijvoorbeeld Duitsland de zebrapaden extra fel verlicht worden;

Overwegende dat:

- verkeersveiligheid één van de belangrijkste punten van het bestuursakkoord is;

- veilige zebrapaden hiertoe een goede bijdrage kunnen leveren;

Roepen het college op:

- samen met de gemeenten te werken aan goed gemarkeerde, goed verlichte en daarmee veiligere zebrapaden en hiervoor eenduidig beleid te ontwikkelen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant