MOTIE meer weidevogels in Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant;

Constaterende dat:

De weidevogel bij Brabant hoort;Het aantal weidevogels dramatisch is afgenomen;

Overwegende dat:

Milieukundigen de verplichte mestinjectie mede als oorzaak van de afname van weidevogels benoemen;Volgens wetenschappers mestinjectie niet geleid heeft tot het gewenste resultaat, namelijk een afname van ammoniak¹;

Verzoeken GS:

Om in het kader van eventuele mogelijkheden binnen het nieuwe omgevingswetstelsel met de rijksoverheid in contact te treden en te lobbyen voor landgebouwgronden waar bij wijze van proef zonder de verplichte mestinjectie mag worden geboerd, en de resultaten, inclusief de effecten voor de weidevogelpopulaties, richting PS te evalueren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant