MOTIE spitsstrook A50 Paalgraven – Bankhoef (Oss – Nijmegen)

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 april 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant

Constaterende dat:

- er in beide rijrichtingen tijdens spitsuren veel congestie is op het traject A50 Paalgraven – Bankhoef

- er buiten de spits over het algemeen weinig problemen zijn

- dit traject slechts zijdelings wordt meegenomen in het laatste MIRT-overleg

Overwegende dat:

- het asfalt voor een spitsstrook er feitelijk al ligt

- een spitsstrook op dit tracé tegen relatief geringe kosten een groot oplossend vermogen kan hebben

- de aanleg van een spitsstrook tussen de knooppunten niet resulteert in een nieuwe bottleneck

Roepen het college op:

- in samenwerking met de provincie Gelderland bij het Rijk aan te dringen op een spoedige aanleg van een spitsstrook tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant