MOTIE Gooi de BMF buiten

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 september 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 46/17 en 52/17 aangaande de N69

Constaterende dat:

- de BMF (Brabantse Milieu Federatie) “fijnstof” als grote bedreiging voor de volksgezondheid ziet

- de BMF nagenoeg geen draagvlak heeft onder de bevolking, gezien de te verwaarlozen donaties vanuit de bevolking

Overwegende dat:

- de BMF keer op keer infraprojecten dwarsboomt vanuit een links-radicale milieu-ideologie

- de aanleg van de Westparallel keer op keer vertraagd is en wordt, niet in het minst dankzij de BMF

- de inwoners van Aalst en Valkenswaard al decennia langer dan gewenst met de huidige N69 één van de meest overlast gevende wegen van Nederland in hun dorpen hebben, mede dankzij de BMF

- de BMF kennelijk de gezondheid van de bevolking minder belangrijk vindt dan het veranderen van een stuk overwegend agrarisch landschap in een oplossing voor de luchtkwaliteitsproblemen

Roepen het college op:

- per eerstvolgende gelegenheid de subsidie aan de draagvlakloze BMF te schrappen en dit hen vandaag reeds mee te delen

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant