MOTIE vrachtwagenverbod N69

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 september 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 46/17 en 52/17 aangaande de N69

Constaterende dat:

- provinciale staten reeds op 11 november 2011 een motie hebben aangenomen om doorgaand vrachtverkeer op het tracé van de N69 tussen de aansluitingen met de N396 en de N2 te verbieden

- deze motie destijds niet ten uitvoer is gebracht vanwege het opnemen van het verbod als één van de maatregelen die gelijktijdig ingevoerd zou worden met het opleveren van de Westparallel N69

Overwegende dat:

- de aanleg van de Westparallel keer op keer vertraagd is en wordt

- de inwoners van Aalst en Valkenswaard al decennia langer dan gewenst met de huidige N69 één van de meest vervuilde wegen in hun dorpen hebben

Roepen het college op:

- de gemeenten Waalre en Valkenswaard alle ruimte te bieden om ook eerder, of zo snel als mogelijk, een verbod voor doorgaand vrachtverkeer in te stellen op de N69 tussen de aansluitingen met de N396 en de N2

- daarbij actief medewerking te verlenen inzake bebording en dergelijke

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant