Motie van treurnis bij Begroting 2018

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Constaterende dat:

  • Op 1 november 2017 het stalderingsloket officieel is geopend;
  • Uit de beantwoording van de technische vragen van de PVV blijkt dat het stalderingsloket o.a. nog niet eens heeft besloten hoeveel meters er opgekocht gaan worden, met welk systeem het stalderingsloket meters gaat opkopen, wat er gebeurt als er meer meters worden aangeboden dan het stalderingsloket kan opkopen en wat de maximale prijs per meter is die het stalderingsloket gaat uitgeven;
  • Uit de beantwoording van de technische vragen van de PVV tevens blijkt dat het stalderingsloket nog niet eens heeft besloten wat de definitie van een diervriendelijk stalsysteem is en aan welke kaders een diervriendelijk stalsysteem moet voldoen;

Overwegende dat:

  • Veehouders in Brabant, gezien de constateringen, opgezadeld worden met incompleet, verwarrend en destructief beleid, waardoor de provincie Noord-Brabant zich een volstrekt incompetente en onbetrouwbare partner toont en de veehouders met de handen in het haar zitten omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn;

Spreken hun treurnis uit over het beleid omtrent staldering van dit college,

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant