MOTIE bescherm de roofvogel

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 november 2017, ter bespreking van Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Constaterende dat:

  • Uit onderzoek¹ van BirdLife International blijkt dat Brabant in de top drie van Nederlandse provincies staat waar de roofvogel zijn leven het minst zeker is;
  • Roofvogels in Noord-Brabant een groot risico lopen om te worden geschoten of vergiftigd²;
  • Roofvogels beschermde dieren zijn in Nederland;
  • SSiB zelf aangeeft dat de mogelijkheden die ze hebben om stropers aan te pakken gering zijn³;

Overwegende dat:

  • Het schieten van de roofvogels vaak op een gruwelijke manier gebeurt, waarbij nest, vogel en eieren worden doorzeefd met hagel;

Verzoeken GS:

  • Te onderzoeken met welke middelen en budget het afschieten en vergiften van roofvogels in Brabant bestreden kan worden en de uitkomsten van dit onderzoek te rapporteren aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant

 

¹ http://www.birdlife.org/sites/default/files/ikb_nc_europe_caucasus_report_finalised.pdf

² http://www.omroepbrabant.nl/?news/2456971363/Doodzieke+zeearend+uit+de+Biesbosch+was+inderdaad+vergiftigd.aspx   

³ https://www.odbn.nl/toezicht-en-handhaving/ssib-stroperij