MOTIE Bibob vastgoedtransacties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018

Constaterende dat:
• De Wet Bibob bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en het Rijk, de mogelijkheid biedt om criminele activiteiten aan te pakken;
• De provincie de Wet Bibob toepast bij omgevingsvergunningen onderdeel milieu en bouw, subsidies en overheidsopdrachten, om te voorkomen dat zij onbedoeld en ongewild strafbare activiteiten faciliteert;
• De gedeputeerde Ruimte 6 april jl. bij de behandeling van de voorgenomen verkoop van KVL aangaf dat binnen de provincie Noord-Brabant geen beleid is vastgesteld voor het toepassen van de wet Bibob bij vastgoedtransacties;

Overwegende dat:
• Fraude, witwassen en de georganiseerde misdaad een structurele bedreiging vormen voor de vastgoedwereld;
• De Wet Bibob (sinds juli 2013) ook van toepassing is op vastgoedtransacties van de landelijke overheid;
• De provincie een voorbeeldfunctie heeft richting de Brabantse gemeenten;
• Andere provincies (zoals Groningen en Noord-Holland) en ook een Brabantse gemeente als Helmond reeds Bibob-onderzoeken toepassen bij vastgoedtransacties;
• KVL recentelijk door de provincie is verkocht aan een ondernemer en hier vanwege vigerend beleid geen Bibob-onderzoek heeft plaatsgevonden;

Verzoeken GS:
• Bij vastgoedtransacties, een overeenkomst of een andere rechtshandeling van de provincie met betrekking tot een onroerend goed, een Bibob-onderzoek toe te passen;
• In het vastgoedbeleid vast te leggen op welk soort vastgoedtransacties en in welke gevallen de Wet Bibob voortaan wordt toegepast;

en gaan over tot de orde van de dag.

Louis Roks

Joyce Willems-Kardol