MOTIE Idops in ere herstellen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018

Constaterende dat:

• De integrale dorpsontwikkelingsplannen (idops) in het verleden concrete resultaten hebben geboekt voor de leefbaarheid binnen de kleine kernen in Brabant;

Overwegende dat:
• Het huidige programma Sociale Veerkracht van vaagheid aan elkaar hangt en concrete resultaten slechts een wollig omschreven stip op de horizon vormen;
• Met het oog op successen uit het verleden het verstandig is, om de idops in ere te herstellen als instrument om de kleine kernen in Brabant te versterken;

Verzoeken GS:
• De idops nieuw leven in te roepen;
• Om binnen het bestaande budget voor Sociale Veerkracht financiële ruimte te zoeken voor een nieuwe ronde idops en hiervoor bij de Begroting 2019 richting PS een voorstel te doen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Louis Roks

PVV Noord-Brabant