Amendement splitsen besluitvorming digitalisering

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 29 juni 2018,

behandelend het Statenvoorstel 30/18 Statenvoorstel Digitalisering: Verkenning ’Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een investeringsagenda Digitalisering

Besluiten,

het ontwerpbesluit van het Statenvoorstel te wijzigen in de onderstaande 5 afzonderlijke ontwerp-besluiten:

Ontwerp-besluit 30/18 B I

1. De strategische verkenning ‘Brabant digitaliseert, digitalisering in Brabant en de rol van de provincie’ vast te stellen;

2. Kennis te nemen van het onderzoek ‘Kansen en risico’s van digitalisering vanuit politiek-bestuurlijk perspectief’ van BrabantAdvies;

3. In te stemmen met het hanteren van een dynamische Agenda Digitalisering om in te kunnen springen op nieuwe maatschappelijke vraagstukken of economische kansen;

4. In te stemmen met het in deze Agenda Digitalisering robuust inzetten op de volgende vier beleidsambities:

4.1 Het versnellen van maatschappelijke transitieopgaven in Brabant op het gebied van energie, voedsel, zorg, veiligheid, sociale veerkracht en slimme mobiliteit door middel van proactief inzetten van digitale technologieën in deze opgaven, en zo Brabant als ‘Smart Region’ op de kaart te zetten;

4.2 Het versterken en verder uitbouwen van een koploperpositie in de nieuwe data economie in Brabant, door samenwerkingen rondom data in Brabantse topsectoren te faciliteren, innovatief digitaal ondernemerschap te bevorderen, en digitaal talent op te leiden en aan te trekken;

4.3. Het bewaken van de optimale connectiviteit in Brabant, door het volgen van de uitrol van Next Generation Access netwerken door de markt en het bevorderen van de realisatie van een ‘BrabantRing’;

4.4 Het intensiveren van de provinciale inzet op interne digitalisering om het digitale voorzieningenniveau ‘fit for future’ te maken in het licht van de hogere eisen op het gebied van informatieveiligheid, privacy, gegevensbescherming, een overheid, e-dienstverlening, digitaal werken en data management.

Ontwerp-besluit 30/18 B II
5. Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen of bedenkingen hebben, als bedoeld in artikel 167 vierde lid van de Provinciewet, met betrekking tot hun voornemen tot beëindiging van het Breedbandfonds Brabant;

Ontwerp-besluit 30/18 B III
Ten behoeve van de uitvoeringskosten van het programma Digitalisering en de realisatie van kleinere digitaliseringsprojecten € 4 mln. beschikbaar te stellen als Ontwikkelkrediet Digitalisering ten laste van de Investeringsagenda 2e tranche en de consequenties te verwerken in de begrotingswijziging bij de bestuursrapportage 2018

Ontwerp-besluit 30/18 B IV
In te stemmen met de reservering van de uit het Breedbandfonds Brabant vrijvallende middelen van € 45,1 mln. voor een Investeringsagenda Digitalisering ten behoeve van toekomstige financieringsvragen die bijdragen aan de digitalisering van Brabant, conform de verkenning ‘Brabant digitaliseert’

Ontwerp-besluit 30/18 B V
Ten behoeve van de realisatie van de programmalijn ‘fit for future’ €2,55 mln. beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen en de consequenties te verwerken in de begrotingswijziging bij de bestuursrapportage 2018

 

Joyce Willems-Kardol
PVV Noord-Brabant