AMENDEMENT "Geld Breedbandfonds naar algemene middelen"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 29 juni 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering

Overwegende:

- Dat de noodzaak ontbreekt om de vrijvallende middelen vanuit het Breedbandfonds te reserveren voor de investeringsagenda Digitalisering;
- Dat de algemene middelen PS veel meer vrijheid bieden om geld op een deugdelijke en doeltreffende manier voor Brabant in te zetten;
- Dat projecten die gerelateerd zijn aan Digitalisering individueel vanuit de algemene middelen kunnen worden gefinancierd en aan PS worden voorgelegd;

Besluiten:
Bij ontwerpbesluit 30/18 B de beslispunten 6 en 7 te wijzigen in:

“6. Ten behoeve van de uitvoeringskosten van het programma Digitalisering en de realisatie van kleinere digitaliseringsprojecten € 4 mln. beschikbaar te stellen als Ontwikkelkrediet Digitalisering ten laste van de algemene middelen en de consequenties te verwerken in de begrotingswijziging bij de bestuursrapportage 2018;
7. De uit het Breedbandfonds Brabant vrijvallende middelen van € 45,1 mln. toe te voegen aan de algemene middelen, van waaruit toekomstige financieringsvragen die bijdragen aan de digitalisering van Brabant kunnen worden gefinancierd;”

En gaan over tot de orde van de dag.

Joyce Willems-Kardol
PVV Noord-Brabant