MOTIE "Strategisch digitaliseringsplan"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 29 juni 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering

Constaterende:


- Dat het college in het Statenvoorstel stelt: ‘Bij onze vervolgaanpak zullen wij onderzoeken of het advies van BrabantAdvies (‘stel een strategisch digitaliseringsplan op voor alle vitale beleidsdomeinen van de provincie’) hierbij opportuun is om over te nemen.’;

Overwegende:
- dat het uitgangspunt is eerst beleid dan geld;
- een (voortschrijdend) strategisch digitaliseringsplan het fundament moet vormen bij het aantonen van de noodzakelijkheid en doeltreffendheid van toekomstige Statenvoorstellen vanuit de Agenda Digitalisering;

Roepen het college op:
Om zo spoedig mogelijk een strategisch digitaliseringsplan op te stellen;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Joyce Willems-Kardol
PVV Noord-Brabant