MOTIE 'Geen Engelstalig onderwijs'

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Constaterende dat:

- Het college aanstuurt op ‘de internationalisering van het beroepsonderwijs’;
- In de beantwoording op de technische vragen over de Begroting het college over de internationalisering van het onderwijs het volgende schrijft: ‘De stap naar volledig Engelstalig onderwijs biedt niet alleen nieuw perspectief voor kinderen van kenniswerkers, maar ook voor statushouders en arbeidsmigranten’;

Overwegende dat:

- In artikel 7.1.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs staat : Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. Een andere taal kan worden gebezigd:
a. wanneer het onderwijs met betrekking tot die taal betreft, of
b. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de deelnemers daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het bevoegd gezag vastgestelde gedragscode.
- Volgens een rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) wordt geadviseerd: ´Nederlands, tenzij´ en leidt het overschakelen op het Engels als instructietaal in het universitaire onderwijs tot een gemiddelde kwaliteitsdaling van 30 procent.
- Volledig Engelstalig onderwijs daarmee een extra drempel binnen het onderwijs zal vormen voor Brabantse studenten;
- Volledig Engelstalig onderwijs een fnuikend effect zal hebben op de beheersing van het Nederlands, de taal;
Roepen GS op:

Om op geen enkele wijze in te zetten op volledig Engelstalig onderwijs in Noord-Brabant;

En gaan over tot de orde van de dag.