MOTIE ‘Brabanders éérst, geen facilitering massa-immigratie’

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Constaterende dat:

- GS van plan zijn om arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa te faciliteren d.m.v. het oprichten van een bestuurlijke regiegroep en de inzet van regionale tafels;

Overwegende dat:

- Massa-immigratie in de vorm van arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa, ook in Noord-Brabant, al voor ontzettend veel problemen heeft gezorgd, zoals verdrukking op de arbeidsmarkt en de huizenmarkt, sociale frictie en massale uitkeringsfraude;
- De provincie zich daarom beter kan inzetten om te zorgen dat Brabanders die aan de kant staan aan het werk worden geholpen.
- De provincie ook beter haar best kan doen om Brabant aantrekkelijker te maken voor andere Nederlandse werknemers. Immers naast de officiële werkloosheid is ook de werkloosheid in brede zin op dit moment nog hoger dan in de periode vlak voor de crisis:
• Het onbenut arbeidspotentieel bestond volgens CBS in het tweede kwartaal van 2018 uit 1,1 miljoen mensen, waarvan een kwart hoogopgeleid.
• Het grootste deel van het onbenut arbeidspotentieel heeft geen betaald werk. Deze groep is relatief vaak laag of middelbaar opgeleid.
Roepen GS op:

Het faciliteren van nog meer arbeidsmigranten naar Brabant te stoppen;

En gaan over tot de orde van de dag.

Joyce Willems-Kardol

PVV Noord-Brabant