MOTIE "inzetten op buitengebied bij continueren Taskforce"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 28 september 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

Constaterende dat:

- De Taskforce in de tweede helft van haar projectperiode zit en de voorbereidingen voor een nieuwe projectperiode gaan lopen;
- De uitkomst van de nu lopende evaluatie van de Taskforce door een onderzoeksbureau (zoals genoemd door de CdK in het woordvoerdersoverleg B&F van 31-8) consequenties kan hebben voor het voortbestaan van de (huidige vorm van de) Taskforce;
- Er nog altijd sprake is van grootschalige criminaliteit in het Brabantse buitengebied, waaronder ernstige drugsgerelateerde criminaliteit;

Overwegende dat:

- De noodzaak tot samenwerking tussen verschillende overheden en instanties bij de aanpak van de criminaliteit in het buitengebied nog onverminderd geldt;

Dragen GS op:

Om ongeacht het voortbestaan van de huidige vorm van de Taskforce, voor de komende projectperiode  (of indien mogelijk eerder) een overeenkomstige aanpak in te zetten, gericht op de aanpak van criminaliteit in het Brabantse buitengebied;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem

Patricia van der Kammen

PVV Noord-Brabant