MOTIE rapporteren over inzet drones

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Constaterende dat:


• Het college in de ‘Statenmededeling Uitrusting en bevoegdheden van provinciale Boa’s bij toezicht en handhaving in natuur- en buitengebied’ het volgende aangeeft: “Binnen de provincie worden momenteel de mogelijkheden bekeken om drones voor monitoringsdoeleinden in te zetten”;

Roepen GS op:
• Om op korte termijn aan PS te rapporteren welke vorm van monitoring door drones in het buitengebied wél kan worden gerealiseerd en tevens aan te geven welke concrete stappen de provincie hierbij kan nemen vanuit de faciliterende rol;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant