MOTIE onderzoek ontheffingen voor opsporing met drones

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Constaterende dat:

• Drugsdumpingen in Noord-Brabant een alsmaar groter probleem vormen;
• De CdK afgelopen mei over criminaliteit in het buitengebied nog het volgende stelde: "We moeten veel meer doen en slimmer te werk gaan. Als wij niet ingrijpen en aanpakken worden criminelen de baas";
• Zelfstandige vliegende drones die uitgerust zijn met slimme software (kunstmatige intelligentie) op basis van verzamelde informatie zelf parameters ontwikkelen waardoor hun algoritmes steeds beter worden toegepast (lerende machines);
• Deze drones zelfstandig vliegen en dus geen 24 uur, 7 dagen per week aangestuurd te hoeven worden, hetgeen ook geldt voor het bekijken en beoordelen van hun beelden;

Overwegende dat:
• Het gebruik van drones met (nacht)camera’s en die uitgerust zijn met slimme software, kosteneffectief kan zijn bij het toezichthouden in nader te bepalen specifieke delen van het Brabantse natuur- en buitengebied;
• Ontheffingen voor het gebruik van drones in relatief kleine gebieden met een specifiek doel reeds worden verleend;

Roepen GS op:
• Om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de benodigde ontheffingen te krijgen voor het inzetten van drones in (nader te bepalen delen van het buitengebied in) de provincie Noord-Brabant specifiek t.b.v. preventie en opsporing bij drugsdumpingen en de resultaten hiervan, incl. eventuele bijkomende kosten, zo spoedig mogelijk richting PS te sturen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant