MOTIE "Proefdiervrije innovaties in Brabant'

Deze motie is ingetrokken vanwege een toezegging van de gedeputeerde

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Constaterende dat:

- Brabant, en specifiek de regio Eindhoven, zich profileert op het gebied van innovatie;
- de provincie de ambitie heeft om tot de Europese top van kennis- en innovatieregio’s te behoren;
- tegelijkertijd Nederland de ambitie heeft om in 2025 wereldwijd koploper te zijn met innovatieve onderzoeksmethoden zonder dierproeven;
- de provincie geen beleid heeft ten aanzien van dierproeven;
- in Noord-Brabant er al begonnen is met het stimuleren van proefdiervrije innovaties o.a. door TU/e;

Overwegende dat:
- Brabant haar portfolio kan verbreden met een stevige proefdiervrije innovatiepoot en daarmee wereldwijd koploper kan worden;
- de expertmeeting ‘dierproeven' heel succesvol was en hieruit gebleken is dat de provincie op vele manieren kan bijdragen aan ‘proefdiervrij werken' zoals: verbinden door een vervolg te geven op de expertmeeting, aan te sluiten bij Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI), start-ups op dit gebied te ondersteunen, ontmoedigings- of bevoorrrechtingsbeleid voeren op stimulering- of vestigingsbeleid, opleidingen betrekken in onderzoek en zelfs op gebied van de intensieve veehouderij;
- uitwerking van een uitvoeringsprogramma in de expertmeeting onderschreven is door genodigden van: Nationaal Comité advies dierproevenbeleid, Leids Universitair Medisch Centrum, Vitromics, Animal Rights, universitair Medisch Centrum Utrecht, Lifetec group Centrale Commissie dierproeven en Stichting Dierproeven;
- de gedeputeerde op verzoek van de provincie een economisch programma tot en met 2025 schrijft;
- TPI van het ministerie van LNV een aanbod heeft gedaan om dit mede vorm te geven én Pivot Park zelfs mogelijkheden ziet om hierin te participeren;

Verzoeken GS om:
In het economisch programma tot en met 2025 oftewel in de bouwstenennotitie innovatie op dierproefvrij onderzoek mee te nemen dan wel een uitvoeringsprogramma hiervoor op te maken;

En gaan over tot de orde van de dag.