Motie "Altijd een volksraadpleging bij gemeentelijke herindeling"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 9 november 2018, behandelend de begroting 2019,

Constaterende dat:

- Er momenteel diverse gemeentelijke herindelingen in voorbereiding zijn;
- Draagvlak een belangrijk criterium is bij de beoordeling van een herindelingsdossier;
- Opgelegde herindelingen ingrijpen in de lokale bestuursautonomie;
- Gemeentelijke herindelingen een ingrijpende verandering vormen voor burgers

Overwegende dat:

- Herindelingen niet van bovenaf opgelegd dienen te worden maar van onderaf moeten worden gedragen;
- Volksraadplegingen de meest zuivere metingen zijn van het draagvlak voor een herindeling;

Dragen GS op:

- bij gemeentelijke initiatieven tot herindeling de betreffende gemeentes aan te moedigen een volksraadpleging hierover te organiseren en deze pro-actief te faciliteren;
- bij provinciale besluiten over herindeling voorafgaand aan een besluit een volksraadpleging in alle betrokken gemeentes te organiseren;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen