AMENDEMENT “agenderingsrecht voor kiesgerechtigde Brabanders”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 februari 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 10/19 Verordening agenderingsrecht voor inwoners Provincie Noord-Brabant

Constaterende dat:

- Het voorliggende voorstel beoogt om voor de uitoefening van het agenderingsrecht:
1. de leeftijdsgrens ten opzichte van de huidige verordening Burgerinitiatief te verlagen van 18 naar 16 jaar, en
2. de eis van het hebben van de Nederlandse nationaliteit te laten vervallen;

- Het actief kiesrecht voor Provinciale Staten vereist dat iemand de leeftijd van 18 heeft bereikt en ingezetene is met de Nederlandse nationaliteit;

Overwegende dat:

- Het wenselijk is om het agenderingsrecht voorbehouden te laten blijven aan Brabanders die het actieve kiesrecht voor Provinciale Staten bezitten;
Besluiten:

Bij Herzien Ontwerpbesluit I 10/19 F artikel 2 als volgt te wijzigen:

“Artikel 2 Agenderingsgerechtigde
Agenderingsgerechtigd zijn degenen die op het moment van indiening van het inwonersvoorstel ingezetene zijn van de provincie Noord-Brabant, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en beschikken over de Nederlandse nationaliteit.”

En de toelichting behorende bij de Verordening tevens te wijzigen in:

“Artikel 2 Agenderingsgerechtigde
In dit artikel is omschreven wie een verzoek kan indienen bij Provinciale Staten. Overeenkomstig met de vereisten voor het actieve kiesrecht voor Provinciale Staten, worden in deze verordening onder agenderingsgerichtigden verstaan zij die ingezetene zijn van de provincie Noord-Brabant, de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en beschikken over de Nederlandse nationaliteit.”

En gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant