Motie rechtmatigheidsverklaring voor alle inkoop >50k€

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 24 mei 2019, behandelend de Jaarrekening 2018,

Constaterende dat:

- rechtmatigheidscontrole door de accountant voor de jaarrekening van de provincie alleen heeft plaatsgevonden ten aanzien van het naleven van inkoop waar het Europese aanbestedingsverplichtingen betreft.
- er geen rechtmatigheidscontrole door de accountant heeft plaatsgevonden op het naleven van de provinciale inkoopregels waar het inkoop beneden de Europese drempel betreft.

Overwegende dat:

- door het niet controleren niet kan worden uitgesloten dat (Brabantse) ondernemers worden gedupeerd, omdat niet gegarandeerd is dat de inkoopspelregels voor offreren zijn nageleefd;

- door het niet controleren niet kan worden uitgesloten dat er sprake is van inkoop en/of inhuur via telkens dezelfde (bekende) kanalen (bewust of onbewust), wat een risico op bedrijfsblindheid, verlies van kritisch vermogen of een te hoge prijs met zich kan meebrengen.

Dragen GS op om:

- Vanaf jaarrekening 2019 een rechtmatigheidsverklaring te overleggen voor alle onder de provinciale inkoopregels vallende inkopen (>50k€)

en gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Patricia van der Kammen