Amendement “Geen ontheffing voor gedeputeerde die niet wil verhuizen”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 juni 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedeputeerde Staten,

Besluiten:

Bij ontwerpbesluit 36/19 B

“3. De heer Grashoff, op grond van het bepaalde in artikel 35b van de Provinciewet, voor de duur van een jaar, tot 15 juni 2020, ontheffing te verlenen van ingezetenschap van de provincie Noord-Brabant.”

te schrappen

Toelichting:
Om benoembaar te zijn als lid van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant dient een kandidaat woonachtig te zijn in de provincie Noord-Brabant. Wanneer iemand nog niet voldoet aan dat vereiste maar daartoe wel de intentie laat zien, kan een tijdelijke ontheffing worden verleend.

Het is onwenselijk dat bestuurders van buiten de provincie worden aangetrokken die niet de ambitie en de wil tonen om in onze provincie te wonen. In de provincie woonachtig zijn is een vereiste voor benoembaarheid. Daarnaast is van belang dat een gedeputeerde een verankering met onze provincie kent, niet alleen ten behoeve van de kwaliteit van besluitvorming maar ook omdat bestuurders de effecten van maatregelen die zij nemen ook in de eigen omgeving moeten kunnen ervaren.

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant