MOTIE "Bestuursakkoord voorleggen aan de Brabanders"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 juni 2019, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2019-2023,

Constaterende dat:

- De provincie ernaar streeft om internetconsultatie als instrument voor participatie in te zetten;

Overwegende dat:

- Het bestuursakkoord een groot stempel drukt op hoe onze provincie de komende vier jaar (en ook daarna) wordt vormgegeven en de handel en wandel van de Brabanders op vele vlakken raakt;
- Het daarom wenselijk is dat de Brabanders hun zegje over het bestuursakkoord kunnen doen;

Besluiten:

- Het bestuursakkoord 2019-2023 middels een brede en laagdrempelige internetconsultatie aan de inwoners van Noord-Brabant voor te leggen (dus niet de netwerkorganisaties/NGO's)

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

PVV Noord-Brabant