Motie MRB niet verhogen bestuursakkoord 2019-2023

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 juni 2019, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2019-2023,

Constaterende dat:


- Het bestuursakkoord de mogelijkheid niet uitsluit om de Opcenten Motorrijtuigenbelasting te verhogen
- Minder dan de helft van de opbrengsten van de Opcenten Motorrijtuigenbelasting worden besteed aan provinciale wegen, bruggen en fietspaden (inclusief verkeersdoorstroming en veiligheid)

Overwegende dat:
- De automobilist geen melkkoe van een spilzuchtige overheid mag zijn
- In plaats van de opbrengsten ten koste van de belastingbetaler vergroten, een betere strategie is om de provinciale uitgaven te beperken;

Besluiten:
dat de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting in deze bestuursperiode niet worden verhoogd.

en gaan over tot de orde van de dag.
Patricia van der Kammen
Harry van den Berg
PVV Noord-Brabant