Motie keurmerk Brabantse kwaliteit

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 juni 2019, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2019-2023

Constaterende dat:


● De vraag naar streekgebonden en diervriendelijk geproduceerde producten de laatste jaren enorm is toegenomen;
● Een keurmerk voor agrarische producten die rechtstreeks uit de Brabantse natuur, bodem of wateren komen en met eerbied voor de Brabantse omgeving, mensen en dieren zijn gewonnen of vervaardigd nog niet bestaat;

Overwegende dat:
● Een keurmerk verschillende prachtige Brabantse agrarische producten samen kan brengen en richting de consument duidelijk maakt dat eerlijke, diervriendelijke en 100% Brabantse makelij betreft;
● Kleine Brabantse boerenfamilie- en gezinsbedrijven in Brabant op dit moment hard getroffen worden in hun bedrijfsvoering vanwege steeds strenger wordende regelgeving en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken;
● Onze kleine, Brabantse boerenfamilie- en gezinsbedrijven een wereldwijde naam en faam hebben en dankzij een keurmerk kunnen behouden;
● Het keurmerk ertoe zal leiden dat onze boeren een eerlijkere prijs voor hun producten kunnen krijgen;

Verzoeken GS:
● Om samen met provinciale partners binnen de sector agrofood te brainstormen over de totstandkoming van een Brabants keurmerk voor agrarische producten;
● Bij de behandeling van de Begroting 2020 met een concreet voorstel te komen incl. financiële dekking;
.
en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant